Tüzük

KONTİNANS DERNEĞİ

TÜZÜĞÜ

BÖLÜM 1

GENEL

MADDE 1

ADI VE MERKEZİ:

Derneğin adı KONTİNANS DERNEĞİ’DİR. Genel Merkezi Ankara’dır. Derneğin şubesi açılmayacaktır.

MADDE 2

KURUCULAR

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan  7 kurucu şunlardır.

1)    Prof. Dr. Ali Ergen Üroloji Uzmanı,
Adres : Üsküp cd. 54/12 Çankaya – ANKARA
2)    Prof. Dr. Nihat Arıkan Üroloji Uzmanı
Adres : Nasuh Akar mah. Dostlar sitesi A -Blok, No : 45 Çankaya – ANKARA
3)    Prof. Dr. Hakan Özkardeş Üroloji uzmanı,
Adres : Ayrancı mah. Güleryüz sok. 26/7 Çankaya – ANKARA
4)     Prof. Dr. Serdar Tekgül
Adres : Koru mah. Sizinevler 2. cad. no : 3 06530 Yenimahalle – ANKARA
5)    Doç. Dr. Önder Kayıgil Üroloji uzmanı,
Adres : Sancak mah. 249. sok. no : 45 D2 Çankaya –ANKARA
6)     Dr. Levent Emir Üroloji uzmanı,
Adres : Emek mah. 58. sok. 41/6 Çankaya – ANKARA
7)    Dr. Mesut Gürdal Üroloji uzmanı,
Adres : Çayyolu mah. Dicle cad. no : 65 06689 Beysukent Çankaya – ANKARA    

MADDE 3

DERNEĞİN AMACI ve BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK  İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI İLE FAALİYET ALANI:

A)Derneği'nin amacı:

Derneğin amacı kadın ürolojisi ve işlevsel üroloji alanlarında ve onlarla ilgili bütün tıp ve diğer bilim dallarında,  bilimsel ve mesleki çalışmaları çağdaş düzeye ve ötesine ulaştırmak amacı ile her türlü çalışmayı yapmak, yaptırmak, desteklemek ve teşvik etmek,(yan dal)uzmanlık öğrencileri ve uzman hekimlerin bilgi ve becerilerinin artırılması ve Türkiye’de uzmanlık eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi için faaliyetlerde bulunmak, üyelerinin ve meslek grubunun haklarını savunmak için gerekli alt yapı çalışmalarının oluşturulması için diğer dernekler,sosyal ve sivil toplum kuruluşları ve idari birimler ile uyumlu çalışmalar yürütmek, tüzel kişilik olarak bizzat veya üyeler tarafından açılmış olan davalara ve soruşturma süreçlerine müdahil olarak iştirak etmek, görüş beyan etmektir.

B) Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri:

Yukarıdaki amaca yönelik olarak;

a) Ülke çapında sürekli tıp eğitimi kapsamında konferanslar, ulusal ve uluslararası kongreler, bölgesel ve genel sempozyumlar ve mezuniyet sonrası kurslar düzenlemek,
b) Uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi, standardize ve akredite edilmesi için çalışmalar yapmak,
c) Kadın ürolojisi ve işlevsel üroloji alanındaki bilimsel çalışma ve araştırmaları teşvik etmek, daha iyilerinin yapılması için gerektiğinde yarışmalar açmak ve ödüller vermek,

d) Bu tıp dalı mensuplarının faaliyetlerini düzenlemek, onları temsil etmek, haklarını korumak, aralarında ve ilgili kurumlar arasında işbirliği kurulması ve geliştirilmesine yardım etmek,
e) Kadın ürolojisi ve işlevsel üroloji alanındaki yardımcı elemanların (teknisyen/teknikerler, hemşireler vb.) eğitiminin yeterli ve düzenli olması konusunda etkin görev üstlenmek,
f) Dernekler Kanunu'nun kurallarına uygun olarak ve öngördüğü koşullar içinde yurtdışında aynı amaçlarla kurulmuş benzer derneklerle ilişki kurma, çalışmalarından yararlanma, kendi çalışmaları hakkında bilgi verme, ilgili toplantı, kongre vb. çalışmalara katılma, birlikte kongre, sempozyum vb. etkinlikler gerçekleştirme. Uluslararası kontinans derneğinine iştirak etmiştir ve halen üyesidir.

g) Kadın ürolojisi ve işlevsel üroloji ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplamaya, derlemeye ve değerlendirmeye çalışma, bir dökümantasyon merkezi ve arşiv oluşturma,
h)Kontinans Derneği bu amaçlar doğrultusunda, Yeterlik Kurulu , bilimsel kurullar, çalışma grupları oluşturur ve bunların çalışmalarının sürekliliğini sağlar.
i) Kontinans Derneği, halkın sağlığını korumanın yanında, kadın ürolojisi ve işlevsel üroloji ile ilgili konularda halkı bilinçlendirmekle yükümlüdür. Ülke genelinde, kadın ürolojisi ve işlevsel üroloji ile ilgili toplumu uyarıcı kitap, dergi veya broşürler yayınlar, yazılı ve görsel yayın kuruluşlarından bu konularda yönetim kurulu kararıyla konuyla ilgili olarak bütçeden harcama yapabilir.

j) Dernek, amacına ulaşabilmek için, çalışmalarını yürütebileceği, üyelerine bilimsel ve sosyal hizmetler sunabileceği, üyelerinin yararlanacağı kütüphane, E-mail, internet, bilimsel yayın olanakları sağlayabileceği ve bilimsel toplantılar yapabileceği mekanları içeren bina ve müştemilatı gibi gayri menkuller edinebilir, bu amaçların gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi,ticari ve sanayi  işletmeler kurabilir,işletebilir. Buna ilişkin çalışma yönergesi ve çalışma usul ve esaslarına ilişkin düzenleme yapılarak dernekten bağımsız olarak burada dernek adına gelir getirici faaliyette bulunabilir, istihdam sağlayabilir.
k)Dernek, üyelerinin ve tüm meslek grubunun özlük haklarına ilişkin yasal düzenlemeler için görüş beyan eder, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde üyelerini ve meslek grubunu temsil eder,

C) Derneğin Faaliyet Alanı:

Dernek, tıbbın kadın ürolojisi ve işlevsel üroloji,  alanında ve bunların kapsamına giren konularda faaliyet gösterir.

BÖLÜM 2

ÜYELİK

MADDE 4

DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTLARI:

Derneğin iki türlü üyesi vardır:

a) Asil Üyeler

Derneğe üye olmak isteyen, üroloji, nöroloji, beyin cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, fizik tedavi ve rehabilitasyon, genel cerrahi ve bu konu ile ilgili branşların uzmanlık diplomasına sahip uzmanları bir (1) fotoğraf ve nüfus cüzdanının fotokopisi ile birlikte, biçimi Yönetim Kurulunca belirlenen başvuru formunu doldurup imzalayarak,   Yönetim Kuruluna teslim ederek ya da derneğin resmi İnternet sitesindeki elektronik başvuru formunu güvenli elektronik imza (e-imza) kullanarak doldurmak suretiyle başvurabilirler.

Üye adayının üyeliğe kabulü için iki dernek üyesini referans göstermesi zorunludur. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak üye başvuru formunda ve elektronik formda üyenin gösterdiği referansın adı, soyadı ve üye numarasının belirtileceği bir alan bulundurulur. Referans göstermeyen üye adayının üyelik başvurusu başka hiçbir neden göstermeksizin reddedilebilir.

Elektronik ortamda veya herhangi bir biçimde doğrudan Genel Merkeze yapılan başvurular, başvurunun Genel Merkeze ulaştığı günden itibaren yedi (7) gün içerisinde genel merkezin internet sayfasında ilan eder. Yönetim Kurulu, kendisine gönderilen başvuru belgelerini inceleyerek üyeliğe kabul edilen kişinin, öncelikle ödentilerini ödememe dışında bir sebeple dernek üyeliğinden çıkartılan kişilerden olup olmadığını araştırır. Araştırma sonucu olumlu ise üyeyi Üye Kütüğüne kaydeder, Üye kaydı, Derneğin İnternet sayfasında da ilan edilir. Dernek Yönetim Kurulu üyeli başvurusunun kabul veya ret şeklindeki kararını (30)  otuz gün içinde karara bağlar.

b)Onursal  (Fahri) üyeler:
Türk asıllı olup yurt dışında yaşayan Üroloji, nöroloji, beyin cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, fizik tedavi ve rehabilitasyon, genel cerrahi uzmanları ile yabancı asıllı Üroloji, nöroloji, beyin cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, fizik tedavi ve rehabilitasyon, genel cerrahi uzmanları derneğe onursal (fahri) üye olabilirler.Çalışmalarıyla alanında büyük başarılar sağlamış ve bu bilim dalının gelişmesine katkıda bulunmuş yurt içinde veya dışında bulunan Türk ve yabancı kişilere veya derneğe maddi ve manevi destek sağlayan şahıs ve kurumlara, Yönetim Kurullarının teklifi üzerine Olağan Genel Kurulu tarafından oy birliği ile verilen ünvandır. Onursal üyeler, yıllık aidat ödemez ve Genel Kurulu’nda seçme ve seçilme hakkı olmadan,misafir veya gözlemci olarak katılabilirler.Yabanci asıllı onursal üyelerden Türkiye’de oturma şartı aranmaz.

MADDE 5

ÜYELIĞIN SONA ERMESI:

A) Üyelikten Çıkma
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.  

B-Üyelikten Çıkartılma ve Çıkartılmaya İtiraz:
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Üyenin  kendi onayı ile verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
4-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
5- Yüz kızartıcı veya Dernekler Kanunu'nun üyeliği yasaklayıcı suçlarından kesin hüküm giymiş olmak,
6-Derneğin internet sayfasında yayınlanan Etik Kurallar ve Onur Kurulu Yönergesi’ne aykırı davranışlarda bulunmak ve dernek amaçlarına aykırı hareketlerde bulunmak,

Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine,    Onur Kurulu‘nun hazırlayacağı rapor doğrultusunda Yönetim Kurulunun oylama sonucunda oy çokluğu ile alacağı kararla üyelikten çıkartılır.
Yazılı uyarılara karşın üye ödentisini iki yıl ödemeyenler Onur Kurulu‘nun rapor hazırlamasına gerek olmadan Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyelikten çıkartılır.
Üyelikten çıkartılanlar, çıkarma kararının kendilerine tebliğinden itibaren  Yönetim Kuruluna doğrudan yazılı olarak başvurarak, haklarındaki kararın yeniden incelenmesini isteyebilirler.
Yönetim Kurulunun kararında direnmesi durumunda, üyenin Genel Kuruluna itiraz hakkı saklıdır. Bu durumda üyelikten çıkartılanlar, bir defa  Genel Kurula çıkartılma kararına karşı başvuruda bulunabilirler. Genel Kurulda oylama yapılır ve katılanların üçte iki oyu ile alınan kararlar kesindir.
Üyelikten çıkan ya da çıkarılanların durumları üyelik kütüğüne işlenir.

MADDE 6

KIMLIK KARTI VE ÜYELIK NUMARASI:

Üyelere biçimi tek tür olarak  Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir "Kimlik Kartı" ile  ardışık olarak ve her üyeye  Genel Merkezde üretilen bir "Üyelik Numarası" verilir.

MADDE 7

ÜYELERIN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERI:

A-Üyelerin hakları Yönetim kurulunun üyeliğe kabul etmesiyle başlar ve şunlardır:

a) Hiç kimse dernekte üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye, üyelikten çekilme hakkına sahiptir,
b)  Üyeler eşit haklara sahiptir,
c)  Asil  üyeler,   Genel Kurul’da oy hakkına sahiptirler. Asil üyeler    Yönetim Kurulu, çalışma grupları ve bilimsel kurullara seçilebilirler,
d) Derneğin yönetimiyle ilgili dileklerini yazılı olarak Yönetim Kuruluna iletebilir.

B-Üyelerin Yükümlülükleri:

a) Genel Kurul ve Yönetim Kurulunca alınan ve duyurulan kararlara uymak,
b) Kendisiyle yazışma yapılabilecek adresinin değişmesi halinde en geç üç ay içinde Derneğe bildirmek,

c) Bu tüzükte öngörülen öteki maddi ve manevi yükümlülükleri aksatmadan yerine getirmek
d) Aidatlarını ve diğer borçlarını süresinde ödemek, Tüzük’e aykırı davranmamak  ödev ve sorumluluklarıyla yükümlüdür.

MADDE  8

YENIDEN ÜYELIK:

Üyelikten çıkartılmasına karar verilenler Derneğe yeniden üye olamazlar.

BÖLÜM 4

MADDE 9

DERNEĞIN ORGANLARI :

I) Genel Kurul
II)Yönetim Kurulu
III)Denetim Kurulu
IV) Onur Kurulu

MADDE 10

GENEL KURULU:

GENEL KURULU‘NUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI, ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ:

  • a)Genel Kurulu Derneğin en yüksek karar ve denetim organıdır.  Genel Kurulu asil üyelerden oluşur. Genel Kurul olağan toplantısı iki yılda bir Nisan ayı içinde genel merkezin bulunduğu Ankara’da yapılır.

  • b) İki yılda bir Nisan ayı içinde Yönetim Kurulunun çağrısıyla "olağan",

  • c) Yönetim Kurulu ya da  Denetim Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda ya da dernek üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine 30 gün içinde "olağanüstü" olarak toplanır.

MADDE 11

ÇAĞRI YÖNTEMI:
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması nedeninin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı (6) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Denetim Kurulunun ya da beşte bir üyenin isteği üzerine  Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetim Kurulu ya da beşte bir üyenin Sulh Yargıcına başvurusu ile toplantı sağlanır.

MADDE 12

TOPLANTI  KARAR  VE YETER SAYISI:

a) Toplantı Yeter Sayısı:  Genel Kurulu, genel kurulu oluşturan üyelerin yarısından bir fazlasının, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır.
İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim,  denetim kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

b) Karar Yeter Sayısı: Kararlar, toplanan üyelerin oy çokluğuyla alınır. Dernek tüzüğünün değiştirilmesine ya da derneğin feshine ilişkin kararların toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınması gerekir. Dernek organlarının seçimine ilişkin kararlar gizli oy açık tasnif, derneğin feshine ilişkin kararın oylaması ise açık oylama ile yapılır. Bunun dışındaki kararların hangi yöntemle yapılacağı Genel Kurul tarafından aksi kararlaştırılmadığı sürece açık oylama ile yapılır.

MADDE 13

TOPLANTI YÖNTEMİ:

Genel Kurul toplantıları duyuruda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 12. maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla saptanır ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendirilecek Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazmandan oluşan Genel Kurul Başkanlığı seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına ve onun görev verdiği durumlarda Başkan Yardımcısına aittir.

Yazman toplantı tutanağını düzenler ve Başkan ve yardımcısı ile birlikte imzalarlar.

Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Görev devir teslimi anında ise tüm diğer belgeler ile birlikte seçilmiş olan yeni yönetim kuruluna bu tutanak ve belgelerin de teslimi sağlanır.

MADDE 14

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

 Genel Kurul toplantısında yalnızca gündemde yer alan konular görüşülür.Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 Genel Kurulun görüşüp karara bağlayacağı işler şunlardır:

a)   Derneğin geçen dönemdeki çalışmalarını inceleyerek gerekli kararları almak,
b)   Derneğin hesaplarını ve Denetim Kurulu raporunu inceleyip Yönetim Kurulunu aklamak,

c)    Yönetim Kurulunca düzenlenen bütçe tasarısını görüşüp onaylamak,
d)   Gelecek dönem çalışmaları için gerekli ilkeleri saptamak ve yönergeleri vermek,
e)   Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarını seçmek,
f)     Dernek tüzüğünün değiştirilmesine karar vermek,
g)   Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınmasına, kiralanmasına ya da var olan taşınmaz malların satılması, kiraya verilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
h)   Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunmasına, yurt dışındaki dernek ya da kuruluşlarla işbirliği yapmasına, onlara üye olarak katılmasına ya da ayrılmasına karar vermek, bu konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
i)     Derneğin feshine karar vermek,
j)     Üyelikten çıkarılan üyenin itirazını görüşerek karara bağlamak,
k)   Bu tüzüğün ve yasaların yüklediği öteki görevleri yapmak,
l)     Üyelerin vereceği Giriş Ödentisi ve Yıllık Ödenti Tutarını belirlemek,
m) Dernekçe görevlendirilecek olanlara ödenecek olan yolluk ve gündeliklerin miktarlarını belirlemek için Yönetim Kuruluna yetki vermek.

 MADDE 15

OYLARIN KULLANILMASI:

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim, denetim ve onur kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile oy kullananların kimlik kontrolu yapılarak ve imza karşılığı, diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

MADDE 16

DERNEK ORGANLARININ SEÇIMI:

Dernek  Organları  için yapılacak seçimlerde aşağıdaki hükümler uygulanır;

a) Adayların tanıtılması hakkı:

Seçimlerin demokratik ve yarışçı bir ortamda geçmesini sağlamak için adaylar başvurularını Genel Kurul tarihinden (ilk toplantı tarihinden) en az yedi (7) gün önce seçimin yapılacağı  Yönetim Kurulu‘na iletmeleri ve aday listeleri ekinde adayların kısa tanıtıcı bilgilerini vermeleri halinde, bu bilgiler dernek  İnternet sayfalarında duyurulur. Dernek üyelerine bu bilgiler elektronik mektup aracılığıyla gönderilir.

Listelerin ya da bireysel adaylıkların daha geç açıklanması aday olunmasına engel değildir. Ancak ilgili Yönetim Kurulu‘nun bu adayları İnternet sayfasında ilan etmesi ve elektronik mektupla duyurması zorunluluğu yoktur.

b) Genel Kurul’da adaylık:

Derneğin bütün üyeleri  Genel Kurul’da aday olabilir. Aday olan üye Genel Kurula katılarak Genel Kurul Başkanına başvuru yapmak  kaydı ile konuşma hakkı talep edebilir.Genel Kurul Başkanı  seçim öncesi bu şekilde talep edilmiş konuşma isteklerine 5 (beş) dakikayı geçmemek üzere ve toplamda 60 (altmış) dakika zaman ayırır. Toplam konuşma süresi talebinin  60 (altmış) dakikayı aşacağı durumlarda adaylara eşit olarak toplam süreyi (60 (Altmıs) dakika) dağıtır ve durumu genel kurulla bir  açıklama  ile paylaşır. Seçilmiş İkinci başkan yukarıda bahsedilen süreler haricinde  Genel Kurul Başkanına  yazılı başvuru yaparak genel kurulda 5 (beş) dakikayı geçmeyecek şekilde konuşma yapabilir.

Onur Kurulu Üyeliğine  Yönetim Kurulu tarafından gösterilen adaylar arasından seçim yapılır.

c) Organların seçiminde gözetilecek yöntem ve esaslar:

Dernek Organları için yapılacak seçimlerde, Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu aksine bir karar vermezse seçimler o ana kadar merkez yönetim kuruluna başvuran adayların listesi ile yapılır. Bu liste dışında genel kurul esnasında seçimlere geçilmeden önce aday olmak istediğini bildiren üyeler de bu listeye dahil edilir.  Kullanılacak oy pusulası, o Dernek biriminin organları için hazırlanır. Bu oy pusulasında seçilecek üye sayısı kadar asıl üye adayı ile seçilmesi gereken yedek üye sayısı kadar aday yer alır. Genel Kurul Başkanlığınca kesinleştirilen bireysel adayların ad ve soyadlarını içeren bir liste Genel Kurul salonunda ve sandık başlarında görünür bir yere asılır. 

Ayrı organlar için tek oy pusulası her organ ayrı ayrı tanımlanarak düzenlenir. Bu halde bir organ listesinde geçersizlik varsa, oy pusulasının yalnızca ilgili organ için olan bölümü tekrarlayan sayımlarda karışıklığı önlemek için kırmızı bir kalem ile çizilir.

Pusulanın diğer organla ilgili bölümleri geçerli olur ve sayılır. Divan kurulu tarafından genel kurula katılım da göz önüne alınarak uygun sayıdaki sandıkta oy kullanılacak şekilde düzenleme yapılır. Her sandığın kurul başkanı ve iki üyesi Genel Kurul Başkanlığı’nın önerisi ile genel kurulda oylanarak, oy çokluğu ile seçilir. Genel kurula katılım sayısı dikkate alınarak sandık kurullarına kendi sandıkları ile ilgili oyları genel kurul huzurunda açık tasnif ve sayma yetkisi verilir. Tüm sandıkların ayrı ayrı tasnif ve sayma işlemi sonunda sandık kurulları tarafından oluşturulan tutanaklar Genel Kurul Başkanlığı’na sandık kurulu başkanları tarafından imza karşılığında teslim edilir ve Genel Kurul Başkanlığı’na tarafından nihai sonuçlar genel kurula açıklanır. Oy verme işlemi süresi dört (4)  saati geçmeyecek şekilde divan başkanı tarafından düzenlenir, genel kurula duyurulur, oy verme süresi sona erdiğinde halen oy vermek için sandık başında  bekleyen üyelerin tespiti sandık kurulları tarafından yapılarak oy vermeleri sağlanır, bunun dışında süre bitiminde gelen üyelere oy kullandırılmaz.

ELEKTRONİK OLARAK OY KULLANMA:

Genel Kurul sistemine geçiş ;derneklerde elektronik ortamda genel kurul yapılmasına dair yasal düzenlemeye geçildiğinde gerekli alt yapı hazırlanarak ve tüzük maddesi yeniden düzenlenerek elektronik ortamda genel kurulun yapılmasına geçilecektir. 

d) Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına misafir veya gözlemci üye olarak katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*(İSTİSNAİ UYGULAMA)
İstisnai durumlar oluştuğu takdirde bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MADDE 17

YÖNETİM  KURULU  TEŞKİLİ:

Yönetim Kurulu Kontinans Derneği’nin yürütme organıdır

7  (YEDİ)asıl, 7 (YEDİ) yedekten oluşur. Gizli oy ve açık tasnif ile 2 (İKİ)  yılda bir genel kurul tarafından seçilir. Seçimlerde seçilme sınırında birden fazla aday eşit oy alırsa sıralama yapılabilmesi için eşit oy alan adaylar arasında ikinci bir oylama yapılır. Eşitlik bozulmazsa bu kez kura ile sıra belirlenir. Seçilen yönetim kurulu üyeleri, kendi arasında görev bölümü yapar. Yönetim kurulu; başkan, 2. başkan, genel sekreter, sayman-veznedar, ile bilimsel yayınlar ve idari işlerden sorumlu iki üyeden oluşur. Yönetim kurulu başkanı, arka arkaya ya da değişik dönemlerde toplam iki dönemden fazla başkanlık yapamaz. Boşalan görev için yedek üyeler sırasıyla göreve çağırılır.

MADDE 18

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI:

Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısıyla düzenli aralıklarla toplanarak Kontinans Derneği’nin   bilimsel, idari ve mali işlerini düzenler, organize eder. Ayrica derneğin İktisadi İşletmesi ile ilgili çalışmaları takip eder, denetler. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Mazeretini toplantıdan önce bildirmeksizin üç kez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanlar istifa etmiş sayılırlar. Bunların yerine, aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır. Yönetim Kurulu elektronik ortamda toplantı yapabilir ve kararlarını Mevzuata uygun olacak biçimde güvenli elektronik imzayla alabilir. Bu biçimde alınan kararların ilgili defterlere işlenmesi konusunda yönetmelik hükümleri uygulanır.

MADDE 19 

YÖNETIM KURULU‘NUN GÖREV VE YETKILERI :

Derneğin, tüzüğü ve Genel Kurulda alınan kararlara uygun olarak yönetilmesinden ve Derneğin temsilinden Yönetim Kurulu sorumludur.

Yönetim Kurulu;

a) Derneği temsil etmek ya da bu konuda dernek üyelerinden bir ya da birkaçına yetki vermek,
b) Ülke genelinde gerekli gördüğü yerlerde temsilcilikleri oluşturmak, temsilciliklerle ilişkileri, saptanan ilkelere ve yasalara uygun olarak sürdürmek,

c) Ülke genelinde gerekli gördüğü illerde, dernek asıl üyelerinden oluşan çalışma kolları kurmak, bu kolların çalışma biçim ve yöntemini saptamak çalışmaları denetlemek,
d) Derneğin genel yönetimini yürütmek ve yasal yollardan haklarını korumak,
e) Yıllık çalışma programlarını hazırlamak,
f) Yıllık ve dönemsel bütçeleri belirlemek, giderleri onaylamak,
g) Dernekler yasasına göre tutulması zorunlu kütük ve tutanakların düzenli olarak tutulmasını sağlamak,
h) Her türlü ortamda yayınlanacak basılı veya görsel belgeyi, mali olarak desteklenecek araştırma ve çalışmaları belirlemek, verilecek veya alınacak hizmetlere karar vermek, yurt içinde ve dışındaki toplantılara derneği temsilen  katılacakları saptamak,
i) Bütçenin bölümleri arasında zorunlu nedenlerle değişiklik yapmak,
j) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
k) Genel kurulda alınan kararları uygulamak
l) İktisadi işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile   yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak.
m) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
n) Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
o) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,
p) Yeterlik Kurulunun ,Bilimsel Kurulların ve Çalışma Gruplarının  görüş, öneri ve kararlarını görüşerek karara bağlamak,çalışmalarını takip etmek,
q) Derneğin yönetsel ve mali çalışmalarıyla ilgili olarak gerektiğinde temsil görevini yürütmek üzere başta Genel Sekreter olmak üzere Dernek çalışanlarını atamak,
r) Derneğin çalışmalarını verimli, yüksek başarılı ve etkin biçimde yürütmek ve katılımı artırmak amacıyla gerekli gördüğü Danışma Kurulları,  Çalışma Grupları, Özerk Birimler oluşturmak ve bunların görev ve sorumluluklarını yönetmeliklerle belirlemek, yönetmeliklere uygun biçimde çalışmalarını sağlamak,
s) İlgili mevzuata ve dernek tüzüğüne aykırı olmayacak şekilde, bu tüzükte öngörülen ya da gerek duyulan konularda yönetmelikler,   yönergeler hazırlayarak, Derneğin çalışmalarını kural ve tanımlara bağlamak,
t) Bu Tüzükte ve mevzuatta bir başka organa verilmemiş olan görevleri yapmak ve kararları almak, Yönetim Kurulunun görevleri arasındadır.

MADDE 20

YÖNETİM KURULUNDAN BOŞALAN ÜYELİKLER:

Geçerli özür bildirmeksizin birbiri ardına üç (3) toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu başkanın ya da seçilmiş başkan yardımcısının  istifa etmesi durumunda boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine sırada olan yedek üyenin çağrılması ile oluşturulan Yönetim Kurulu’nda seçim yapılarak Başkan ya da  başkan yardımcısı belirlenir. Başkanın yardımcısının istifa etmesi durumunda Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen başkan yardımcısının görev süresi o dönem sonunda sona erer ve Genel Kurulda hem başkan hem de  başkan yardımcısı seçimi aday olan üyeler arasından yapılır.

Yönetim Kurulunda boşalan üyelik yerine, sırada olan yedek üye göreve çağrılır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeni ile yedeklerin de çağırılmasından sonra, asıl üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse Genel Kurul, kalan Yönetim Kurulu üyelerince ya da Denetleme Kurulunca en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması durumunda Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine Sulh Hukuk Yargıcı Dernek üyeleri arasından seçeceği üç (3) kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

Devamı için lütfen tıklayın

İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Bülteni İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Bülteni
KAMU SPOTU KAMU SPOTU
İLETİŞİM BİLGİLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ