Tüzük Devamı

MADDE 21

GÖREV SÜRESI VE GENEL KURULA KARŞI SORUMLULUK:

Yönetim Kurulunun görev süresi iki (2) yıldır. Görev süresi dolan  Yönetim Kurulu, çalışmalarını, genel durumu ve mali  durumunu gösteren bir raporu üyelerinin ortak sorumluluğu altında Genel Kurula sunar ve bunu, toplantıdan en az (2) iki hafta önce Genel Kurula katılacak olan üyelere dağıtır ve derneğin İnternet sayfasında yayınlar.

MADDE  22

YÖNETİM KURULU  BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ:

a) Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.
b) Derneğin bilimsel ve idari temsilcisi olup, derneğin tüzel kişiliğini yurtiçi ve yurtdışında temsil eder

c) Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık yapar, alınan kararları uygular, uygulatır.
d) Tüm yazışmaları genel sekreterle birlikte imzalar, dernek çalışmalarının yürütülmesinden sorumludur.
e) Dernek bütçesini ve mali işlerini veznedar ile birlikte yönetir, çekleri veznedar ile birlikte imzalar.
f) Yeterlik Kurulu (YEK) toplantılarına doğal  üye olarak katılır ve Dernek  Yönetim Kurulu ile arasındaki eşgüdümü sağlar.
g) Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz (30) gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
h) Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz (30)  gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
I) Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.
j) Derneğin yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.
k) Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.
l) Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
m) Derneğin temsilcilik  açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
n) Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkezin görevlerini  etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.
o) Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

MADDE   23

DERNEK  BAŞKAN YARDIMCISININ  GÖREV VE YETKILERI:

Başkan Yardımcısı , başkan olmadığı takdirde ona vekalet eder, onun tüm yetkilerini kullanır. Ayrıca başkanın kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirir.  Başkan ve  Başkan Yardımcısının bulunmadığı zamanlarda en yaşlı üye Yönetim Kurulu’na başkanlık yapar.

MADDE 24

SEKRETERIN GÖREVLERI:

a) İç ve dış yazışmaları hazırlar, takip eder,
b) Yönetim Kurulu gündemlerini Başkanla birlikte hazırlar ve kurul üyelerine dağıtır
c) Üye kayıt defteri, karar defteri, gelen-giden evrak defteri ve dosyaları düzenler
d) Yönetim Kurulu kararlarının  uygulanmasını takip eder,
e) Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve Yönetim Kuruluna onay için sunmak,
f) Dernek gelirlerini toplanmasını koordine etmek, mevzuat, bütçe ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak harcamaların ve raporlamaların yapılmasını sağlamak,
g) Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar verilmesini koordine etmek,
h) Derneğin bilimsel, sosyal hizmetler alanındaki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmasını kolaylaştırmak,
ı) Özel sektör sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin sosyal hizmetler alanında politika oluşturma sürecine katkıda bulunmasını sağlayıcı faaliyetleri araştırmak ve katılım sağlanmasını sağlamak,
i) Yapılan proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak,
k) Sosyal ve bilimsel hizmetler ile ilgili yurt içindeki ve dışındaki kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek,
l) İmkânlar doğrultusunda kendi alanında veya bağlantılı alanlarda çalışan diğer derneklere teknik destek sağlanmasını koordine etmek,
m) Dernek üyelerinin kabulü ve dernekten çıkarılması hakkında dilekçe iş ve işlemlerini Yönetim Kurulunun karar alması için hazırlamak,
n) Derneği temsilen, ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve temaslarda bulunmak,
o) Derneğin sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek

MADDE 25

VEZNEDARIN GÖREVLERI:

a)Derneğin gelir-gider, kesin hesap ve bilanço defterlerini tutar, masraflarla ilgili belgeleri dosyalar,
b)Yeterlik Kurulu’nun (YEK)  hesaplarını kontrol eder, hazırladığı bütçe taslağında bu kurulun taleplerini de gözönüne alır ve Başkana iletir,
c) Demirbaş defterini tutar ve derneğe ait demirbaş eşyaları buna kaydeder,
d) Merkez tarafından tahsil edilen üye aidatlarının düzenli olarak toplanmasını organize eder, aidatlarını ödemeyenleri belirleyerek Başkana bildirir,
e) Yönetim Kurulu’nun onayı ile Dernek ile ilgili masrafları karşılar.
f) Veznedar, kendi üzerinde Dernek parasından 2000(İkibin) TL’sına   kadar bulundurabilir. Değişen koşullara bağlı olarak bu rakamın artırılmasına olağan genel kurul karar verir,
g) Altı ayda bir, Derneğin mali durumunu gösteren sayım özetini Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruluna verir. 
h) Saymanlık işlerinde görevlendirilen dernek çalışanını denetler.
I) Dernek gelirinin toplanmasını izler ve yapılacak harcamalara ilişkin paraları öder.
I) İktisadi İşletme ile ilgili hesapları denetler, buna ilişkin raporları da altı ayda bir  Yönetim Kurulu’na sunar.

MADDE 26

SÜRE:

Yönetim Kurulu iki yıl süre ile görev yapar.  Yönetim Kurulu başkanları,  arka arkaya iki dönemden fazla başkanlık yapamaz.  Diğer görevlerdeki üyeler ise her dönem tekrar aday olabilirler.

MADDE 27

DERNEK ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESI:

Kontinans  Derneği‘nin çalışmaları, dernek organlarınca,  Yönetim Kurulu tarafından Tüzük ve ilgili Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan sürekli ya da geçici Yeterlik Kurulu, Bilimsel Kurullar, Çalışma Grupları , Özerk Birimlerce ve/veya  mevzuat ve Tüzük hükümlerine göre atanan dernek üye ve çalışanlarınca yürütülür.

Bilimsel Kurulların, Çalışma Gruplarının, Özerk Birimlerin oluşturulması ve dernek üye çalışanlarının atanması, ve birimler ile dernek çalışanlarının görevleri, yetkileri ve ilgili diğer konular  Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yönergelerle  belirlenir.

Mevzuat hükümleri ve Tüzük gereği bir dernek organına verilen ve devredilemez görev ve yetkiler Bilimsel Kurullara, Çalışma Gruplarına, Özerk Birimlere ve dernek çalışanlarına dahi devredilemez.

Bilimsel Kurullar, Çalışma Grupları, Özerk Birimler ve dernek çalışanlarının eşgüdümü bilimsel yayınlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi  aracılığıyla sağlanır.

Genel Sekreter  Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Çalışma Grupları, Özerk Birimler ve Genel Sekreterin de aralarında bulunduğu çalışanlar, iş ve işlemlerinden dolayı  Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

A-YETERLIK  KURULU:

Kontinans Derneği Yeterlilik Kurulu (KD-YEK) , Kontinans Derneği’nin ulusal yeterlik çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla  Yönetim Kurulu tarafından dernek tüzüğüne dayalı olarak ve genel kurulun onayı ile kurulmuş bir iç kurul olup kendi iç yönergesi doğrultusunda çalışır.Dernek Yönetim Kurulunda görevli olanlar KD-YEK’de yer alamazlar. Benzer şekilde, dernek Yönetim Kurulu seçimlerine katılıp, kazanan KD-YEK üyeleri de bu görevlerinden istifa etmek zorundadırlar.

Yeterlilik  Kurulu (YEK),

KD-YEK, KD-YEK Genel Kurulu tarafından seçilmiş 4 asil, 4 yedek üyeden oluşur. Yeterlik Kurulunda, Genel Kurul tarafından seçilen bu üyelerin yanında Kontinans Derneği Başkanı da yer alır.

KD-YEK’in Çalışma ilkeleri:

1- Dernek tüzüğüne uygun olarak kurulan bir çalışma organıdır.
2- Derneğin bilimsel olarak özerk bir çalışma organıdır.
3- Harcamaları, ilgili derneğin harcama esasları göz önüne alınarak dernek bütçesinden karşılanır."

KD-YEK’in Amaçları;

a) KD Yönetim Kurulu'nun ilke ve çalışmaları doğrultusunda, Türkiye'de Üroloji, uzmanlık alanının eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi ve eğitim veren kurumlar arasında işlevsel üroloji ve kadın ürolojisi dallarında standardizasyonun sağlanması gibi konularda projeler üretmek, araştırma ve çalışmalar yapmak, özendirici girişimlerde bulunmak.
b) Yeterlik Sertifikasyonu ile ilgili kurulları oluşturmak, sınavların organizasyonu ve yapılması için ön ve ileri çalışmaları yapmak, sınavları düzenlemek ve yapılan sınavları kazanan üroloji uzmanlarının kurul adına Sertifikasyonunu sağlamak.
c) Sürekli tıp eğitimi, mesleksel beceriler geliştirilmesine yönelik  eğitim programlarını  Kontinans  Derneği  Yönetim Kurulu’nun görevlendirmeleri ve denetlemesi ile yapar.
 

B-BILIMSEL KURULLAR:

Bilimsel Kurullar, ulusal ve uluslararası platformlarda tıbbın kadın ürolojisi ve işlevsel üroloji alanında gelişmeye başlayan branşlaşmalara eşgüdüm sağlamak, bu dallarda çalışanları bir araya toplamak ve bilimsel etkinlikler düzenlemek amacıyla gerekli şartlarda  Yönetim Kurulu tarafından teşkil edilen bilimsel danışma organları olup, her hangi bir idari yetki ve sorumlulukları yoktur.

a) Bilimsel Kurullar, Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen ve o dalda çalışmaları bilinen en az 3 kişi tarafından kurulur. Bu kurucu heyet aralarında başkan, 2. başkan ve sekreter olarak görev bölümü yapar, takiben en kısa sürede o dalda çalışanları belirleyerek faaliyetlerine başlar
b) Bilimsel Kurulların kurucu heyeti, her iki yılda bir yapılan Kontinans Derneği   Genel Kurulu sonucu oluşan  Yönetim Kurulu tarafından yeniden belirlenir.

c) Bilimsel Kurullar, dallarında Kontinans Derneği’nin bilimsel danışmanı olarak görev yaparlar.Kontinans Derneği Kongresi  içinde ve/veya  Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir takvim doğultusunda bilimsel etkinliklerde bulunurlar
d) Dalıyla ilgili alanda ulusal ve uluslararası gelişmeleri izler, aynı dal kuruluşları ile ilişki kurar, üyelerine ve Yönetim Kurulu’na bu bilgileri iletir. Temsil ettiği dal ile ilgili uluslararası kuruluşa Kontinans Derneği  Yönetim Kurulu’nun onayı ile üye olabilir.
e) Kongre ve diğer bilimsel etkinliklerde, Bilimsel Kurullar Üst Kuruluna  dalıyla ilgili olarak öneriler götürür, konu ve konuşmacı önerir.
f) Bilimsel Kurullar derneğin iki yılda bir düzenlediği Ulusal Kongre ve Sempozyumların yapılacağı yer ve Bilimsel kurullarının seçimi için gerekli duyuruları yapmak, bunlarla ilgili başvuru koşullarını belirlemek, başvuruları Yönetim Kuruluna sunmak,Yönetim Kurulu ile görevlendirilen kişiler arasındaki iletişimi sağlamak, bu faaliyetleri her aşamada Yönetim Kurulu adına denetlemekle yükümlüdür. Bu konuda hazırlanan Bilimsel Toplantı Yönergesini düzenler ve günceller.
g) Ulusal toplantıların bilimsel anlamdaki sonuçlarının değerlendirilmesi  konusunda yöntem geliştirir ve bunun Yeterlik belgesinin yenilenmesi ile eşgüdümlü olmasını sağlar.
h) Ulusal Toplantıların bilimsel kurullarında ve programlarında Kontinans Derneği Bilimsel Çalışma Gruplarının yer almasını sağlar ve denetler.
ı)  Kamuoyunun tıbbın kadın ürolojisi ve işlevsel üroloji ve bunun yan dalları ile ilgili  konularda doğru bilgilenmesini sağlamak için (gerekirse diğer dernekler ile işbirliği yaparak) toplantılar ve kurslar düzenler.
i) Uzmanlık sonrası eğitimi geliştirmek için çalışmalar yapar.
k) İstifa, ölüm ve emeklilik hallerinde boşalan Bilimsel Kurul üyelikleri atamaları, ilk  Yönetim Kurulu toplantısında yapılır.
l) Altı (6) aylık sürelerle çalışma raporlarını  Yönetim Kurulu’na sunar.

C) ÇALIŞMA GRUPLARI:

Çalışma Grupları, derneğin çalışma alanı içine giren konularda  Yönetim Kurulu’nun danışmanı olarak, özellikle geleceğe yönelik projelerin ve politikaların tespiti amacı ile araştırmalar yapar, öneriler, raporlar hazırlar ve bunları Yönetim Kurulu’na sunar. Çalışma Gruplarının her hangi bir idari yetki ve sorumlulukları yoktur. Gerektiğinde, çalışma grubu başkanı ve/veya başkanları önerilerinin ve raporlarının tartışılması sırasında  Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılırlar.

a) Çalışma grupları, en az 3 kişi olmak üzere yeterli sayıda dernek üyeleri ve gerektiğinde diğer meslek gruplarından en fazla bir temsilcinin katılımı ile oluşur.
b) Çalışma Grubu başkanları, Yönetim Kurulu’nca seçilir. Grup üyelerini seçilen başkan belirler ve DERNEK  Yönetim Kurulu onayına sunar.
c) İstifa, ölüm ve emeklilik hallerinde boşalan grup üyelikleri atamaları, ilk  Yönetim Kurulu toplantısında yapılır.
d) Seçimle yenilenen Yönetim Kurulu, Çalışma Grubu başkan ve üyelerini yeniden oluşturabilir,
e) Alanı ile ilgili konularda ülke genelinde veya bölgesel çok merkezli araştırmalar planlamak ve gerçekleştirmek, uluslararası çok ülkeli, çok merkezli araştırmalara ülke olarak katılım sağlamak.
f)  Gerçekleştirdikleri araştırmaların sonuçlarını ulusal ve/veya uluslararası kongrelerde sunmak ve ulusal veya uluslararası dergilerde  Yönetim Kurulu onayı ile yayınlamak.
g) Alanı ile ilgili bilgi toplamak, veri tabanı oluşturmak, üyeler arasında bilgi alışverişini sağlamak ve gerektiğinde derneğin kurul ve diğer çalışma gruplarına bilgi ve veri sunmak.
h) Alanına giren konularda bilimsel ve klinik uygulama standartlarını saptamak, bunları içeren kılavuzlar hazırlanmak ve sağlık politikalarının oluşturulması için dernek  Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.
ı) Konusu ile ilgili meslek içi eğitime ve toplum sağlığını korumaya yönelik kitap, broşür ve görsel eğitim materyalleri hazırlamak.
i)Ulusal Kongre, Sempozyum ve diğer toplantılarının bilimsel programlarına katkıda bulunmak, bu toplantılarda dernek Yönetim Kurulu ve organizasyon komitesi ile ortaklaşa hareket ederek alanı ile ilgili bir veya daha fazla oturum veya kurs düzenlemek.
k) Talep edildiğinde Yeterlik Kurulu çalışmalarına ve Yeterlik Sınavlarına katkıda bulunmak.
l) Dernek Yönetim Kurulunun onayını almak ve dernek adına yürütmek koşuluyla diğer dernek ve kurumlarla ortak çalışmalar yapmak.
m) Çalışma grupları, gerektiğinde belirli alt konularda ayrıntılı değerlendirme ve çalışma yapmak üzere  Yönetim Kurulunun onayı ile alt inceleme grupları kurabilirler. Bu şekilde kurulan alt inceleme gruplarına Çalışma Grubu Yürütme Kurulundan bir üyenin başkanlık etmesi esastır.

MADDE 28

DENETIM KURULU:

Denetim Kurulu,Genel Kurulu tarafından derneğin tüm faaliyetlerini kontrol etmek üzere gizli oyla üç asil, üç yedek üye olarak seçilir. Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.

a) Denetim Kurulu, Yönetim Kurulunun ve İktisadi İşletmenin iş ve işlemlerini ve Dernek çalışmalarının tüzükte belirlenen amaçlara uygun bir biçimde yürütülüp yürütülmediğini denetlemekle yükümlüdür.
b) Denetim Kurulu, derneğin hesaplarını en az her altı ayda bir kez denetler.
c) Denetim Kurulu derneğin hesap işlerinde gördükleri aksaklıkları ya da dernek mali durumu üzerindeki düşüncelerini ve eleştirilerini Yönetim Kuruluna yazılı olarak verebilecekleri gibi, gerekli olan durumlarda Yönetim Kurulu toplantılarına da katılabilir ve düşüncelerini söyleyebilirler.
d) Denetim Kurulu her dönem sonunda Genel Kurula, derneğin çalışmaları konusunda rapor verir.
e) Denetim Kurulu gerek gördüğü taktirde Genel Kurulu toplantıya çağırır.
f) Tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirir.

Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde iç denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

MADDE 29

ONUR KURULUNUN OLUŞUMU VE GÖREVLERI:

a)Onur Kurulunun Oluşumu;

Yönetim Kurulunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecek üç (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşur
Onur Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere, Kurul Başkanının uygun gördüğü zamanlarda veya Yönetim Kurulu‘nun talebi üzerine toplanır, asıl üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verir.

b) Onur Kurulunun Görevleri:

Onur Kurulu görevleri şunlardır:

1)   Üyelerin, gerek dernek çalışmalarında ve gerek meslek yaşamlarında uymaları gereken davranış ilke ve kurallarını belirleyen dernek Etik Kurallar ve Onur Kurulu Yönergesini hazırlayarak,Yönetim Kurulu‘nun onayına sunar ve bu yönergenin toplum, iş yaşamı ve mesleki gelişmelere parallel olarak canlı tutulmasını sağlar,
2)   Derneğin belirlenen amaçlara uygun, sağlıklı, düzenli ve verimli bir biçimde ilerleme ülküsünün gerçekleşmesi ile ilgili her türlü uygulama ve gelişmeleri izler, etik açıdan inceler ve uygun gördüğü takdirde bu konular hakkında görüş belirleyerek  Yönetim Kuruluna sunar,
3)   Dernek organlarından birisi ya da herhangi bir üye tarafından, Dernek Organlarında görevli bir üyenin Dernek Etik Kurallar ve Onur Yönergesi‘ne veya Dernek Tüzüğü‘ne uygun olmayan eylem ve davranışlarda bulunduğu ileri sürüldüğünde, Tüzük, Yönetmelikler ve Dernek Etik Kurallar ve Onur Yönergesindeki kurallara göre konuyu inceleyerek konu hakkında rapor hazırlar ve karara bağlanmak üzere raporu Yönetim Kuruluna aktarır.

MADDE 30

ONUR KURULUNUN SORUŞTURMA YÖNTEMI VE ÖNEREBILECEĞI YAPTIRIMLAR:

Onur Kurulu, kendisine gönderilen şikayet konusunu  Dernek  Etik Kuralllar ve Onur Yönergesine göre soruşturur.
Onur Kurulu şikayetin kendisine ulaştığı tarihten itibaren bir hafta içerisinde soruşturmaya başlar ve soruşturmaya başladığı tarihten itibaren iki ay içerisinde konu hakkında rapor yazar ve Yönetim Kurulu‘na sunar.

Soruşturma süresi,  Onur Kurulu‘nun isteği ve  Yönetim Kurulu‘nun kararıyla bir ay uzatılabilir. İkinci kez süre uzatılmaz.
Onur Kurulu‘nun süresi içerisinde soruşturmaya başlamaması ya da raporu düzenleyerek iletmemesi durumunda Yönetim Kurulu soruşturmayı tamamlar ve konu hakkında doğrudan karar verir.
Onur Kurulu hazırlayacağı raporda kişiye bir yaptırım önermeyebilir, ancak şikayet edilen üyenin kusurlu olduğu kanısına varırsa, ilgili üye hakkında;
a) Üyenin uyarılmasını,
b) Üyenin kınanmasını,
c) Üyenin Dernek üyeliğinden çıkartılmasını
Yönetim Kuruluna önerebilir.
Yönetim Kurulu,  Onur Kurulunun raporunu hazırlayarak kendisine teslim ettiği tarihten itibaren bir ay içerisinde raporu ele alarak, üye ile ilgili kararını verir.
Yönetim Kurulu,  Onur Kurulunun önerisini gözönünde bulundurarak öneride belirtilen yaptırımdan daha fazla olmamak kaydıyla kesin kararı verir.
Kararlara itiraz ve diğer konular hakkında Tüzük, Yönetmelikler ve dernek  Etik Kurallar ve Onur  Kurulu Yönergesi hükümleri uygulanır.

BÖLÜM 5

MADDE 31

MALİ KAYITLAR:

a)DERNEĞİN GELİRLERİ,GELIR GIDER KAYITLARI VE PARASAL IŞLEMLER:

a.1)-Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Derneğin geliri; üyelerden alınan aidatlar, bağışlar, düzenlenen bilimsel ve sosyal toplantılardan, yayınlardan, varsa malvarlığından elde ettiği gelirler ve iktisadi işletmesinden elde edilen gelirler, banka faizleri ve devlet tarafından derneklere sağlanan mali desteklerden   sağlanır.
Derneğin parası, Yönetim Kurulu’nun kararıyla milli bankalara Dernek adına açılan cari hesaba/hesaplara yatırılır. Devlet teminatı olmayan tahvil veya benzeri gibi yerlere hiçbir nedenle para yatırılamaz
Bankalardan para, Başkan ve veznedar veya  Yönetim Kurulu’nun yetkili kıldığı yönetim kurulu üyelerinden ikisinden birinin imzasıyla çekilir. Bunun için, Derneğin parasının bulunduğu bankalara, her seçimden sonra imza sirküleri gönderilir.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Bu belgeler; Dernekler Yönetmeliğinin Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

a.2)- Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

a.3)-Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

a.4)-Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

a.5)-Aidatlar;

Derneğin asil üyeleri, ilk kayıt olduklarında ve yıllık aidat olarak, iki yılda bir genel kurul tarafından belirlenen aidatı verirler.
Dernek  dergisine abone olmak, yıllık aidatı ödemiş sayılmayı gerektirmez.

b)DERNEĞIN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERI VE TUTULACAK DEFTERLER ;

Dernekte, bilanço esasına göre defter tutulur.Dernek  İktisadi İşletmesi’nin  Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defterleri tutulur.

b.1- Kayıt Usulü:

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

b.2-Tutulacak Defterler:

Dernekte, bilanço esasına göre tutulacak defterler ve  uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına ore yapılır.
5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

b.3-Defterlerin Tasdiki:

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

c)  GELIR TABLOSU VE BILANÇO DÜZENLENMESI;

Bilanço esasına göre tutulan defterlerle ilgili olarak  yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

d)  BEYANNAME VERILMESI;

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir

 e) DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:

Dernek herhangi bir nedenle, hiçbir şekilde borçlanma yapamaz.

MADDE 32

AMBLEM-MADALYON ve YARDIMLAŞMA

a)    Dernek Yönetim Kurulu'nun saptadığı amblem, derneğin yazışma ve yayınlarındakullanılır,
b)    Dernek üyelerine üyelik diploması, kimlik kart ve gereğinde rozet verilir. Aidatı ödenen yıl ve devreye ait üyelere yetki kartı verilir.
c)    Olağanüstü değerler, periyodik uzun hizmet yıllarını idrak edenler ve emekliler ile, tıbbi, ilmi, ulusal ve evrensel büyük hizmet yapanlar onurlarına, şölen ve törenler tertip edilebilir ve ayrıca özel anı hediyeleri verilebilir.
d)    Yardım gereğinde, muhtaç olan üyelere imkanlar dahilinde maddi ve manevi yardımlaşma ve dayanışma tertip edilip, sağlanabilir.

MADDE 33

TÜZÜK DEĞIŞIKLIĞI:

Tüzük değişikliği Genel Kurul Kararı ile yapılabilir. Genel Kurul’da tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür.

Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 34

FESİH VE  TASFİYE:

Derneğin feshi, Dernekler Kanunu’nda belirtilen fesih hallerinin dışında, Dernek  Genel Kurulu’nun 2/3 üye sayısı ile yapacağı toplantıda, 2/3 çoğunluk kararı ile alınabilir. İlk toplantıda 2/3 üye sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü dür. Dernek feshedildiği takdirde, feshe karar veren Genel Kurul dernek mallarını, parasını ve alacaklarını, mal ve haklarını, derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devreder.

Derneğin tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşturulacak komisyonca yapılacaktır. Para ve gayrimenkuller ve demirbaşta görünen malzemeler tüzüğünde belirtilen şekilde devredilir, Banka hesapları kapatılır. Dernek tarafından tutulan defterler ile kullanılan ve kullanılmayan Alındı Belgeleri son dönem yönetim kurulu sekreterine 5 yıl süreyle saklaması için zimmet karşılığı teslim edilir. Dernek tasfiye işlemlerini en çok 3 ay içinde tamamlayıp, 7 gün içinde dernekler birimlerine teslim edecektir.

MADDE 35

Bu tüzükte hüküm bulunmayan durumlarda, ilgili Dernekler Kanunu ile çıkmış ve çıkacak yönetmelik hükümleri uygulanır.

MADDE 36

İşbu tüzük genel kurulda görüşülüp karara bağlandığı tarihten itibaran geçerlidir.

BAŞKAN                                                        
Oktay DEMİRKESEN

BAŞKAN YARDIMCISI
Tufan TARCAN

GENEL SEKRETER                                            
Levent EMİR           

SAYMAN
Esat KORGALI

ÜYE
Ceyhun ÖZYURT

ÜYE
Zafer AYBEK

ÜYE
Mesut GÜRDAL

İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Bülteni İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Bülteni
KAMU SPOTU KAMU SPOTU
İLETİŞİM BİLGİLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ