Tüzük

Tüzük

KONTİNANS DERNEĞİ

TÜZÜĞÜ

BÖLÜM 1

GENEL

MADDE 1

ADI VE MERKEZİ:

Derneğin adı KONTİNANS DERNEĞİ’DİR. Genel Merkezi Ankara’dır. Derneğin şubesi açılmayacaktır.

MADDE 2

KURUCULAR

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan  7 kurucu şunlardır.

1)    Prof. Dr. Ali Ergen Üroloji Uzmanı,
Adres : Üsküp cd. 54/12 Çankaya – ANKARA
2)    Prof. Dr. Nihat Arıkan Üroloji Uzmanı
Adres : Nasuh Akar mah. Dostlar sitesi A -Blok, No : 45 Çankaya – ANKARA
3)    Prof. Dr. Hakan Özkardeş Üroloji uzmanı,
Adres : Ayrancı mah. Güleryüz sok. 26/7 Çankaya – ANKARA
4)     Prof. Dr. Serdar Tekgül
Adres : Koru mah. Sizinevler 2. cad. no : 3 06530 Yenimahalle – ANKARA
5)    Doç. Dr. Önder Kayıgil Üroloji uzmanı,
Adres : Sancak mah. 249. sok. no : 45 D2 Çankaya –ANKARA
6)     Dr. Levent Emir Üroloji uzmanı,
Adres : Emek mah. 58. sok. 41/6 Çankaya – ANKARA
7)    Dr. Mesut Gürdal Üroloji uzmanı,
Adres : Çayyolu mah. Dicle cad. no : 65 06689 Beysukent Çankaya – ANKARA    

MADDE 3

DERNEĞİN AMACI ve BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK  İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI İLE FAALİYET ALANI:

A)Derneği’nin amacı:

Derneğin amacı kadın ürolojisi ve işlevsel üroloji alanlarında ve onlarla ilgili bütün tıp ve diğer bilim dallarında,  bilimsel ve mesleki çalışmaları çağdaş düzeye ve ötesine ulaştırmak amacı ile her türlü çalışmayı yapmak, yaptırmak, desteklemek ve teşvik etmek,(yan dal)uzmanlık öğrencileri ve uzman hekimlerin bilgi ve becerilerinin artırılması ve Türkiye’de uzmanlık eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi için faaliyetlerde bulunmak, üyelerinin ve meslek grubunun haklarını savunmak için gerekli alt yapı çalışmalarının oluşturulması için diğer dernekler,sosyal ve sivil toplum kuruluşları ve idari birimler ile uyumlu çalışmalar yürütmek, tüzel kişilik olarak bizzat veya üyeler tarafından açılmış olan davalara ve soruşturma süreçlerine müdahil olarak iştirak etmek, görüş beyan etmektir.

B) Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri:

Yukarıdaki amaca yönelik olarak;

a) Ülke çapında sürekli tıp eğitimi kapsamında konferanslar, ulusal ve uluslararası kongreler, bölgesel ve genel sempozyumlar ve mezuniyet sonrası kurslar düzenlemek,
b) Uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi, standardize ve akredite edilmesi için çalışmalar yapmak, 
c) Kadın ürolojisi ve işlevsel üroloji alanındaki bilimsel çalışma ve araştırmaları teşvik etmek, daha iyilerinin yapılması için gerektiğinde yarışmalar açmak ve ödüller vermek,
d) Bu tıp dalı mensuplarının faaliyetlerini düzenlemek, onları temsil etmek, haklarını korumak, aralarında ve ilgili kurumlar arasında işbirliği kurulması ve geliştirilmesine yardım etmek,
e) Kadın ürolojisi ve işlevsel üroloji alanındaki yardımcı elemanların (teknisyen/teknikerler, hemşireler vb.) eğitiminin yeterli ve düzenli olması konusunda etkin görev üstlenmek, 
f) Dernekler Kanunu’nun kurallarına uygun olarak ve öngördüğü koşullar içinde yurtdışında aynı amaçlarla kurulmuş benzer derneklerle ilişki kurma, çalışmalarından yararlanma, kendi çalışmaları hakkında bilgi verme, ilgili toplantı, kongre vb. çalışmalara katılma, birlikte kongre, sempozyum vb. etkinlikler gerçekleştirme. Uluslararası kontinans derneğinine iştirak etmiştir ve halen üyesidir.
g) Kadın ürolojisi ve işlevsel üroloji ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi toplamaya, derlemeye ve değerlendirmeye çalışma, bir dökümantasyon merkezi ve arşiv oluşturma,
h)Kontinans Derneği bu amaçlar doğrultusunda, Yeterlik Kurulu , bilimsel kurullar, çalışma grupları oluşturur ve bunların çalışmalarının sürekliliğini sağlar. 
i) Kontinans Derneği, halkın sağlığını korumanın yanında, kadın ürolojisi ve işlevsel üroloji ile ilgili konularda halkı bilinçlendirmekle yükümlüdür. Ülke genelinde, kadın ürolojisi ve işlevsel üroloji ile ilgili toplumu uyarıcı kitap, dergi veya broşürler yayınlar, yazılı ve görsel yayın kuruluşlarından bu konularda yönetim kurulu kararıyla konuyla ilgili olarak bütçeden harcama yapabilir. 
j) Dernek, amacına ulaşabilmek için, çalışmalarını yürütebileceği, üyelerine bilimsel ve sosyal hizmetler sunabileceği, üyelerinin yararlanacağı kütüphane, E-mail, internet, bilimsel yayın olanakları sağlayabileceği ve bilimsel toplantılar yapabileceği mekanları içeren bina ve müştemilatı gibi gayri menkuller edinebilir, bu amaçların gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi,ticari ve sanayi  işletmeler kurabilir,işletebilir. Buna ilişkin çalışma yönergesi ve çalışma usul ve esaslarına ilişkin düzenleme yapılarak dernekten bağımsız olarak burada dernek adına gelir getirici faaliyette bulunabilir, istihdam sağlayabilir.
k)Dernek, üyelerinin ve tüm meslek grubunun özlük haklarına ilişkin yasal düzenlemeler için görüş beyan eder, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde üyelerini ve meslek grubunu temsil eder,

C) Derneğin Faaliyet Alanı:

Dernek, tıbbın kadın ürolojisi ve işlevsel üroloji,  alanında ve bunların kapsamına giren konularda faaliyet gösterir.

BÖLÜM 2

ÜYELİK

MADDE 4

DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTLARI:

Derneğin iki türlü üyesi vardır:

a) Asil Üyeler
Derneğe üye olmak isteyen, üroloji, nöroloji, beyin cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, fizik tedavi ve rehabilitasyon, genel cerrahi ve bu konu ile ilgili branşların uzmanlık diplomasına sahip uzmanları bir (1) fotoğraf ve nüfus cüzdanının fotokopisi ile birlikte, biçimi Yönetim Kurulunca belirlenen başvuru formunu doldurup imzalayarak,   Yönetim Kuruluna teslim ederek ya da derneğin resmi İnternet sitesindeki elektronik başvuru formunu güvenli elektronik imza (e-imza) kullanarak doldurmak suretiyle başvurabilirler.

Üye adayının üyeliğe kabulü için iki dernek üyesini referans göstermesi zorunludur. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak üye başvuru formunda ve elektronik formda üyenin gösterdiği referansın adı, soyadı ve üye numarasının belirtileceği bir alan bulundurulur. Referans göstermeyen üye adayının üyelik başvurusu başka hiçbir neden göstermeksizin reddedilebilir.

Elektronik ortamda veya herhangi bir biçimde doğrudan Genel Merkeze yapılan başvurular, başvurunun Genel Merkeze ulaştığı günden itibaren yedi (7) gün içerisinde genel merkezin internet sayfasında ilan eder. Yönetim Kurulu, kendisine gönderilen başvuru belgelerini inceleyerek üyeliğe kabul edilen kişinin, öncelikle ödentilerini ödememe dışında bir sebeple dernek üyeliğinden çıkartılan kişilerden olup olmadığını araştırır. Araştırma sonucu olumlu ise üyeyi Üye Kütüğüne kaydeder, Üye kaydı, Derneğin İnternet sayfasında da ilan edilir. Dernek Yönetim Kurulu üyeli başvurusunun kabul veya ret şeklindeki kararını (30)  otuz gün içinde karara bağlar.

b)Onursal  (Fahri) üyeler:
Türk asıllı olup yurt dışında yaşayan Üroloji, nöroloji, beyin cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, fizik tedavi ve rehabilitasyon, genel cerrahi uzmanları ile yabancı asıllı Üroloji, nöroloji, beyin cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, fizik tedavi ve rehabilitasyon, genel cerrahi uzmanları derneğe onursal (fahri) üye olabilirler.Çalışmalarıyla alanında büyük başarılar sağlamış ve bu bilim dalının gelişmesine katkıda bulunmuş yurt içinde veya dışında bulunan Türk ve yabancı kişilere veya derneğe maddi ve manevi destek sağlayan şahıs ve kurumlara, Yönetim Kurullarının teklifi üzerine Olağan Genel Kurulu tarafından oy birliği ile verilen ünvandır. Onursal üyeler, yıllık aidat ödemez ve Genel Kurulu’nda seçme ve seçilme hakkı olmadan,misafir veya gözlemci olarak katılabilirler.Yabanci asıllı onursal üyelerden Türkiye’de oturma şartı aranmaz.

MADDE 5

ÜYELIĞIN SONA ERMESI:

A) Üyelikten Çıkma
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.  

B-Üyelikten Çıkartılma ve Çıkartılmaya İtiraz:
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Üyenin  kendi onayı ile verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
4-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
5- Yüz kızartıcı veya Dernekler Kanunu’nun üyeliği yasaklayıcı suçlarından kesin hüküm giymiş olmak,
6-Derneğin internet sayfasında yayınlanan Etik Kurallar ve Onur Kurulu Yönergesi’ne aykırı davranışlarda bulunmak ve dernek amaçlarına aykırı hareketlerde bulunmak,

Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine,    Onur Kurulu‘nun hazırlayacağı rapor doğrultusunda Yönetim Kurulunun oylama sonucunda oy çokluğu ile alacağı kararla üyelikten çıkartılır.
Yazılı uyarılara karşın üye ödentisini iki yıl ödemeyenler Onur Kurulu‘nun rapor hazırlamasına gerek olmadan Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyelikten çıkartılır.
Üyelikten çıkartılanlar, çıkarma kararının kendilerine tebliğinden itibaren  Yönetim Kuruluna doğrudan yazılı olarak başvurarak, haklarındaki kararın yeniden incelenmesini isteyebilirler.
Yönetim Kurulunun kararında direnmesi durumunda, üyenin Genel Kuruluna itiraz hakkı saklıdır. Bu durumda üyelikten çıkartılanlar, bir defa  Genel Kurula çıkartılma kararına karşı başvuruda bulunabilirler. Genel Kurulda oylama yapılır ve katılanların üçte iki oyu ile alınan kararlar kesindir.
Üyelikten çıkan ya da çıkarılanların durumları üyelik kütüğüne işlenir.

MADDE 6

KIMLIK KARTI VE ÜYELIK NUMARASI:

Üyelere biçimi tek tür olarak  Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir “Kimlik Kartı” ile  ardışık olarak ve her üyeye  Genel Merkezde üretilen bir “Üyelik Numarası” verilir.

MADDE 7

ÜYELERIN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERI:

A-Üyelerin hakları Yönetim kurulunun üyeliğe kabul etmesiyle başlar ve şunlardır:

a) Hiç kimse dernekte üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye, üyelikten çekilme hakkına sahiptir,
b)  Üyeler eşit haklara sahiptir,
c)  Asil  üyeler,   Genel Kurul’da oy hakkına sahiptirler. Asil üyeler    Yönetim Kurulu, çalışma grupları ve bilimsel kurullara seçilebilirler,
d) Derneğin yönetimiyle ilgili dileklerini yazılı olarak Yönetim Kuruluna iletebilir.

B-Üyelerin Yükümlülükleri:

a) Genel Kurul ve Yönetim Kurulunca alınan ve duyurulan kararlara uymak,
b) Kendisiyle yazışma yapılabilecek adresinin değişmesi halinde en geç üç ay içinde Derneğe bildirmek,
c) Bu tüzükte öngörülen öteki maddi ve manevi yükümlülükleri aksatmadan yerine getirmek
d) Aidatlarını ve diğer borçlarını süresinde ödemek, Tüzük’e aykırı davranmamak  ödev ve sorumluluklarıyla yükümlüdür.

MADDE  8

YENIDEN ÜYELIK:

Üyelikten çıkartılmasına karar verilenler Derneğe yeniden üye olamazlar.

BÖLÜM 4

MADDE 9

DERNEĞIN ORGANLARI :

I) Genel Kurul
II)Yönetim Kurulu 
III)Denetim Kurulu
IV) Onur Kurulu

MADDE 10

GENEL KURULU:

GENEL KURULU‘NUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI, ÇAĞRI VE TOPLANTI USULÜ:

  • a)Genel Kurulu Derneğin en yüksek karar ve denetim organıdır.  Genel Kurulu asil üyelerden oluşur. Genel Kurul olağan toplantısı iki yılda bir Nisan ayı içinde genel merkezin bulunduğu Ankara’da yapılır.

  • b) İki yılda bir Nisan ayı içinde Yönetim Kurulunun çağrısıyla “olağan”,

  • c) Yönetim Kurulu ya da  Denetim Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda ya da dernek üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine 30 gün içinde “olağanüstü” olarak toplanır.

MADDE 11

ÇAĞRI YÖNTEMI:
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması nedeninin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı (6) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Denetim Kurulunun ya da beşte bir üyenin isteği üzerine  Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetim Kurulu ya da beşte bir üyenin Sulh Yargıcına başvurusu ile toplantı sağlanır.

MADDE 12

TOPLANTI  KARAR  VE YETER SAYISI:

a) Toplantı Yeter Sayısı:  Genel Kurulu, genel kurulu oluşturan üyelerin yarısından bir fazlasının, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır.
İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim,  denetim kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

b) Karar Yeter Sayısı: Kararlar, toplanan üyelerin oy çokluğuyla alınır. Dernek tüzüğünün değiştirilmesine ya da derneğin feshine ilişkin kararların toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınması gerekir. Dernek organlarının seçimine ilişkin kararlar gizli oy açık tasnif, derneğin feshine ilişkin kararın oylaması ise açık oylama ile yapılır. Bunun dışındaki kararların hangi yöntemle yapılacağı Genel Kurul tarafından aksi kararlaştırılmadığı sürece açık oylama ile yapılır.

MADDE 13

TOPLANTI YÖNTEMİ:

Genel Kurul toplantıları duyuruda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 12. maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla saptanır ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendirilecek Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazmandan oluşan Genel Kurul Başkanlığı seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına ve onun görev verdiği durumlarda Başkan Yardımcısına aittir.

Yazman toplantı tutanağını düzenler ve Başkan ve yardımcısı ile birlikte imzalarlar.

Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Görev devir teslimi anında ise tüm diğer belgeler ile birlikte seçilmiş olan yeni yönetim kuruluna bu tutanak ve belgelerin de teslimi sağlanır.

MADDE 14

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

 Genel Kurul toplantısında yalnızca gündemde yer alan konular görüşülür.Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 Genel Kurulun görüşüp karara bağlayacağı işler şunlardır:

a)   Derneğin geçen dönemdeki çalışmalarını inceleyerek gerekli kararları almak,
b)   Derneğin hesaplarını ve Denetim Kurulu raporunu inceleyip Yönetim Kurulunu aklamak,
c)    Yönetim Kurulunca düzenlenen bütçe tasarısını görüşüp onaylamak,
d)   Gelecek dönem çalışmaları için gerekli ilkeleri saptamak ve yönergeleri vermek,
e)   Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarını seçmek,
f)     Dernek tüzüğünün değiştirilmesine karar vermek,
g)   Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınmasına, kiralanmasına ya da var olan taşınmaz malların satılması, kiraya verilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
h)   Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunmasına, yurt dışındaki dernek ya da kuruluşlarla işbirliği yapmasına, onlara üye olarak katılmasına ya da ayrılmasına karar vermek, bu konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
i)     Derneğin feshine karar vermek,
j)     Üyelikten çıkarılan üyenin itirazını görüşerek karara bağlamak,
k)   Bu tüzüğün ve yasaların yüklediği öteki görevleri yapmak,
l)     Üyelerin vereceği Giriş Ödentisi ve Yıllık Ödenti Tutarını belirlemek,
m) Dernekçe görevlendirilecek olanlara ödenecek olan yolluk ve gündeliklerin miktarlarını belirlemek için Yönetim Kuruluna yetki vermek.

 MADDE 15

OYLARIN KULLANILMASI:

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim, denetim ve onur kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile oy kullananların kimlik kontrolu yapılarak ve imza karşılığı, diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

MADDE 16

DERNEK ORGANLARININ SEÇIMI:

Dernek  Organları  için yapılacak seçimlerde aşağıdaki hükümler uygulanır;

a) Adayların tanıtılması hakkı:

Seçimlerin demokratik ve yarışçı bir ortamda geçmesini sağlamak için adaylar başvurularını Genel Kurul tarihinden (ilk toplantı tarihinden) en az yedi (7) gün önce seçimin yapılacağı  Yönetim Kurulu‘na iletmeleri ve aday listeleri ekinde adayların kısa tanıtıcı bilgilerini vermeleri halinde, bu bilgiler dernek  İnternet sayfalarında duyurulur. Dernek üyelerine bu bilgiler elektronik mektup aracılığıyla gönderilir.

Listelerin ya da bireysel adaylıkların daha geç açıklanması aday olunmasına engel değildir. Ancak ilgili Yönetim Kurulu‘nun bu adayları İnternet sayfasında ilan etmesi ve elektronik mektupla duyurması zorunluluğu yoktur.

b) Genel Kurul’da adaylık:

Derneğin bütün üyeleri  Genel Kurul’da aday olabilir. Aday olan üye Genel Kurula katılarak Genel Kurul Başkanına başvuru yapmak  kaydı ile konuşma hakkı talep edebilir.Genel Kurul Başkanı  seçim öncesi bu şekilde talep edilmiş konuşma isteklerine 5 (beş) dakikayı geçmemek üzere ve toplamda 60 (altmış) dakika zaman ayırır. Toplam konuşma süresi talebinin  60 (altmış) dakikayı aşacağı durumlarda adaylara eşit olarak toplam süreyi (60 (Altmıs) dakika) dağıtır ve durumu genel kurulla bir  açıklama  ile paylaşır. Seçilmiş İkinci başkan yukarıda bahsedilen süreler haricinde  Genel Kurul Başkanına  yazılı başvuru yaparak genel kurulda 5 (beş) dakikayı geçmeyecek şekilde konuşma yapabilir.

Onur Kurulu Üyeliğine  Yönetim Kurulu tarafından gösterilen adaylar arasından seçim yapılır.

c) Organların seçiminde gözetilecek yöntem ve esaslar:

Dernek Organları için yapılacak seçimlerde, Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu aksine bir karar vermezse seçimler o ana kadar merkez yönetim kuruluna başvuran adayların listesi ile yapılır. Bu liste dışında genel kurul esnasında seçimlere geçilmeden önce aday olmak istediğini bildiren üyeler de bu listeye dahil edilir.  Kullanılacak oy pusulası, o Dernek biriminin organları için hazırlanır. Bu oy pusulasında seçilecek üye sayısı kadar asıl üye adayı ile seçilmesi gereken yedek üye sayısı kadar aday yer alır. Genel Kurul Başkanlığınca kesinleştirilen bireysel adayların ad ve soyadlarını içeren bir liste Genel Kurul salonunda ve sandık başlarında görünür bir yere asılır. 

Ayrı organlar için tek oy pusulası her organ ayrı ayrı tanımlanarak düzenlenir. Bu halde bir organ listesinde geçersizlik varsa, oy pusulasının yalnızca ilgili organ için olan bölümü tekrarlayan sayımlarda karışıklığı önlemek için kırmızı bir kalem ile çizilir.

Pusulanın diğer organla ilgili bölümleri geçerli olur ve sayılır. Divan kurulu tarafından genel kurula katılım da göz önüne alınarak uygun sayıdaki sandıkta oy kullanılacak şekilde düzenleme yapılır. Her sandığın kurul başkanı ve iki üyesi Genel Kurul Başkanlığı’nın önerisi ile genel kurulda oylanarak, oy çokluğu ile seçilir. Genel kurula katılım sayısı dikkate alınarak sandık kurullarına kendi sandıkları ile ilgili oyları genel kurul huzurunda açık tasnif ve sayma yetkisi verilir. Tüm sandıkların ayrı ayrı tasnif ve sayma işlemi sonunda sandık kurulları tarafından oluşturulan tutanaklar Genel Kurul Başkanlığı’na sandık kurulu başkanları tarafından imza karşılığında teslim edilir ve Genel KurulBaşkanlığı’na tarafından nihai sonuçlar genel kurula açıklanır. Oy verme işlemi süresi dört (4)  saati geçmeyecek şekilde divan başkanı tarafından düzenlenir, genel kurula duyurulur, oy verme süresi sona erdiğinde halen oy vermek için sandık başında  bekleyen üyelerin tespiti sandık kurulları tarafından yapılarak oy vermeleri sağlanır, bunun dışında süre bitiminde gelen üyelere oy kullandırılmaz.

ELEKTRONİK OLARAK OY KULLANMA:

Genel Kurul sistemine geçiş ;derneklerde elektronik ortamda genel kurul yapılmasına dair yasal düzenlemeye geçildiğinde gerekli alt yapı hazırlanarak ve tüzük maddesi yeniden düzenlenerek elektronik ortamda genel kurulun yapılmasına geçilecektir. 

d) Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına misafir veya gözlemci üye olarak katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*(İSTİSNAİ UYGULAMA)
İstisnai durumlar oluştuğu takdirde bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MADDE 17

YÖNETİM  KURULU  TEŞKİLİ:

Yönetim Kurulu Kontinans Derneği’nin yürütme organıdır

7  (YEDİ)asıl, 7 (YEDİ) yedekten oluşur. Gizli oy ve açık tasnif ile 2 (İKİ)  yılda bir genel kurul tarafından seçilir. Seçimlerde seçilme sınırında birden fazla aday eşit oy alırsa sıralama yapılabilmesi için eşit oy alan adaylar arasında ikinci bir oylama yapılır. Eşitlik bozulmazsa bu kez kura ile sıra belirlenir. Seçilen yönetim kurulu üyeleri, kendi arasında görev bölümü yapar. Yönetim kurulu; başkan, 2. başkan, genel sekreter, sayman-veznedar, ile bilimsel yayınlar ve idari işlerden sorumlu iki üyeden oluşur. Yönetim kurulu başkanı, arka arkaya ya da değişik dönemlerde toplam iki dönemden fazla başkanlık yapamazBoşalan görev için yedek üyeler sırasıyla göreve çağırılır.

MADDE 18

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI:

Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısıyla düzenli aralıklarla toplanarak Kontinans Derneği’nin   bilimsel, idari ve mali işlerini düzenler, organize eder. Ayrica derneğin İktisadi İşletmesi ile ilgili çalışmaları takip eder, denetler. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Mazeretini toplantıdan önce bildirmeksizin üç kez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanlar istifa etmiş sayılırlar. Bunların yerine, aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır. Yönetim Kurulu elektronik ortamda toplantı yapabilir ve kararlarını Mevzuata uygun olacak biçimde güvenli elektronik imzayla alabilir. Bu biçimde alınan kararların ilgili defterlere işlenmesi konusunda yönetmelik hükümleri uygulanır.

MADDE 19 

YÖNETIM KURULU‘NUN GÖREV VE YETKILERI :

Derneğin, tüzüğü ve Genel Kurulda alınan kararlara uygun olarak yönetilmesinden ve Derneğin temsilinden Yönetim Kurulu sorumludur.

Yönetim Kurulu;

a) Derneği temsil etmek ya da bu konuda dernek üyelerinden bir ya da birkaçına yetki vermek,
b) Ülke genelinde gerekli gördüğü yerlerde temsilcilikleri oluşturmak, temsilciliklerle ilişkileri, saptanan ilkelere ve yasalara uygun olarak sürdürmek,
c) Ülke genelinde gerekli gördüğü illerde, dernek asıl üyelerinden oluşan çalışma kolları kurmak, bu kolların çalışma biçim ve yöntemini saptamak çalışmaları denetlemek,
d) Derneğin genel yönetimini yürütmek ve yasal yollardan haklarını korumak,
e) Yıllık çalışma programlarını hazırlamak,
f) Yıllık ve dönemsel bütçeleri belirlemek, giderleri onaylamak,
g) Dernekler yasasına göre tutulması zorunlu kütük ve tutanakların düzenli olarak tutulmasını sağlamak,
h) Her türlü ortamda yayınlanacak basılı veya görsel belgeyi, mali olarak desteklenecek araştırma ve çalışmaları belirlemek, verilecek veya alınacak hizmetlere karar vermek, yurt içinde ve dışındaki toplantılara derneği temsilen  katılacakları saptamak,
i) Bütçenin bölümleri arasında zorunlu nedenlerle değişiklik yapmak,
j) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
k) Genel kurulda alınan kararları uygulamak
l) İktisadi işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile   yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak.
m) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
n) Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
o) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,
p) Yeterlik Kurulunun ,Bilimsel Kurulların ve Çalışma Gruplarının  görüş, öneri ve kararlarını görüşerek karara bağlamak,çalışmalarını takip etmek,
q) Derneğin yönetsel ve mali çalışmalarıyla ilgili olarak gerektiğinde temsil görevini yürütmek üzere başta Genel Sekreter olmak üzere Dernek çalışanlarını atamak,
r) Derneğin çalışmalarını verimli, yüksek başarılı ve etkin biçimde yürütmek ve katılımı artırmak amacıyla gerekli gördüğü Danışma Kurulları,  Çalışma Grupları, Özerk Birimler oluşturmak ve bunların görev ve sorumluluklarını yönetmeliklerle belirlemek, yönetmeliklere uygun biçimde çalışmalarını sağlamak,
s) İlgili mevzuata ve dernek tüzüğüne aykırı olmayacak şekilde, bu tüzükte öngörülen ya da gerek duyulan konularda yönetmelikler,   yönergeler hazırlayarak, Derneğin çalışmalarını kural ve tanımlara bağlamak,
t) Bu Tüzükte ve mevzuatta bir başka organa verilmemiş olan görevleri yapmak ve kararları almak, Yönetim Kurulunun görevleri arasındadır.

MADDE 20

YÖNETİM KURULUNDAN BOŞALAN ÜYELİKLER:

Geçerli özür bildirmeksizin birbiri ardına üç (3) toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu başkanın ya da seçilmiş başkan yardımcısının  istifa etmesi durumunda boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine sırada olan yedek üyenin çağrılması ile oluşturulan Yönetim Kurulu’nda seçim yapılarak Başkan ya da  başkan yardımcısı belirlenir. Başkanın yardımcısının istifa etmesi durumunda Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen başkan yardımcısının görev süresi o dönem sonunda sona erer ve Genel Kurulda hem başkan hem de  başkan yardımcısı seçimi aday olan üyeler arasından yapılır.

Yönetim Kurulunda boşalan üyelik yerine, sırada olan yedek üye göreve çağrılır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeni ile yedeklerin de çağırılmasından sonra, asıl üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse Genel Kurul, kalan Yönetim Kurulu üyelerince ya da Denetleme Kurulunca en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması durumunda Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine Sulh Hukuk Yargıcı Dernek üyeleri arasından seçeceği üç (3) kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE 21

GÖREV SÜRESI VE GENEL KURULA KARŞI SORUMLULUK:

Yönetim Kurulunun görev süresi iki (2) yıldır. Görev süresi dolan  Yönetim Kurulu, çalışmalarını, genel durumu ve mali  durumunu gösteren bir raporu üyelerinin ortak sorumluluğu altında Genel Kurula sunar ve bunu, toplantıdan en az (2) iki hafta önce Genel Kurula katılacak olan üyelere dağıtır ve derneğin İnternet sayfasında yayınlar.

MADDE  22

YÖNETİM KURULU  BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ:

a) Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.
b) Derneğin bilimsel ve idari temsilcisi olup, derneğin tüzel kişiliğini yurtiçi ve yurtdışında temsil eder
c) Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık yapar, alınan kararları uygular, uygulatır.
d) Tüm yazışmaları genel sekreterle birlikte imzalar, dernek çalışmalarının yürütülmesinden sorumludur.
e) Dernek bütçesini ve mali işlerini veznedar ile birlikte yönetir, çekleri veznedar ile birlikte imzalar.
f) Yeterlik Kurulu (YEK) toplantılarına doğal  üye olarak katılır ve Dernek  Yönetim Kurulu ile arasındaki eşgüdümü sağlar.
g) Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz (30) gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
h) Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz (30)  gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
I) Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.
j) Derneğin yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.
k) Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.
l) Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
m) Derneğin temsilcilik  açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
n) Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkezin görevlerini  etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.
o) Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

MADDE   23

DERNEK  BAŞKAN YARDIMCISININ  GÖREV VE YETKILERI:

Başkan Yardımcısı , başkan olmadığı takdirde ona vekalet eder, onun tüm yetkilerini kullanır. Ayrıca başkanın kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirir.  Başkan ve  Başkan Yardımcısının bulunmadığı zamanlarda en yaşlı üye Yönetim Kurulu’na başkanlık yapar.

MADDE 24

SEKRETERIN GÖREVLERI:

a) İç ve dış yazışmaları hazırlar, takip eder,
b) Yönetim Kurulu gündemlerini Başkanla birlikte hazırlar ve kurul üyelerine dağıtır
c) Üye kayıt defteri, karar defteri, gelen-giden evrak defteri ve dosyaları düzenler
d) Yönetim Kurulu kararlarının  uygulanmasını takip eder, 
e) Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve Yönetim Kuruluna onay için sunmak, 
f) Dernek gelirlerini toplanmasını koordine etmek, mevzuat, bütçe ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak harcamaların ve raporlamaların yapılmasını sağlamak, 
g) Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar verilmesini koordine etmek, 
h) Derneğin bilimsel, sosyal hizmetler alanındaki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmasını kolaylaştırmak, 
ı) Özel sektör sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin sosyal hizmetler alanında politika oluşturma sürecine katkıda bulunmasını sağlayıcı faaliyetleri araştırmak ve katılım sağlanmasını sağlamak,
i) Yapılan proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak, 
k) Sosyal ve bilimsel hizmetler ile ilgili yurt içindeki ve dışındaki kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek,
l) İmkânlar doğrultusunda kendi alanında veya bağlantılı alanlarda çalışan diğer derneklere teknik destek sağlanmasını koordine etmek,
m) Dernek üyelerinin kabulü ve dernekten çıkarılması hakkında dilekçe iş ve işlemlerini Yönetim Kurulunun karar alması için hazırlamak, 
n) Derneği temsilen, ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve temaslarda bulunmak, 
o) Derneğin sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek

MADDE 25

VEZNEDARIN GÖREVLERI:

a)Derneğin gelir-gider, kesin hesap ve bilanço defterlerini tutar, masraflarla ilgili belgeleri dosyalar,
b)Yeterlik Kurulu’nun (YEK)  hesaplarını kontrol eder, hazırladığı bütçe taslağında bu kurulun taleplerini de gözönüne alır ve Başkana iletir,
c) Demirbaş defterini tutar ve derneğe ait demirbaş eşyaları buna kaydeder,
d) Merkez tarafından tahsil edilen üye aidatlarının düzenli olarak toplanmasını organize eder, aidatlarını ödemeyenleri belirleyerek Başkana bildirir,
e) Yönetim Kurulu’nun onayı ile Dernek ile ilgili masrafları karşılar. 
f) Veznedar, kendi üzerinde Dernek parasından 2000(İkibin) TL’sına   kadar bulundurabilir. Değişen koşullara bağlı olarak bu rakamın artırılmasına olağan genel kurul karar verir,
g) Altı ayda bir, Derneğin mali durumunu gösteren sayım özetini Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruluna verir.  
h) Saymanlık işlerinde görevlendirilen dernek çalışanını denetler.
I) Dernek gelirinin toplanmasını izler ve yapılacak harcamalara ilişkin paraları öder.
I) İktisadi İşletme ile ilgili hesapları denetler, buna ilişkin raporları da altı ayda bir  Yönetim Kurulu’na sunar.

MADDE 26

SÜRE:

Yönetim Kurulu iki yıl süre ile görev yapar.  Yönetim Kurulu başkanları,  arka arkaya iki dönemden fazla başkanlık yapamaz.  Diğer görevlerdeki üyeler ise her dönem tekrar aday olabilirler.

MADDE 27

DERNEK ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESI:

Kontinans  Derneği‘nin çalışmaları, dernek organlarınca,  Yönetim Kurulu tarafından Tüzük ve ilgili Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan sürekli ya da geçici Yeterlik Kurulu, Bilimsel Kurullar, Çalışma Grupları , Özerk Birimlerce ve/veya  mevzuat ve Tüzük hükümlerine göre atanan dernek üye ve çalışanlarınca yürütülür.

Bilimsel Kurulların, Çalışma Gruplarının, Özerk Birimlerin oluşturulması ve dernek üye çalışanlarının atanması, ve birimler ile dernek çalışanlarının görevleri, yetkileri ve ilgili diğer konular  Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yönergelerle  belirlenir.

Mevzuat hükümleri ve Tüzük gereği bir dernek organına verilen ve devredilemez görev ve yetkiler Bilimsel Kurullara, Çalışma Gruplarına, Özerk Birimlere ve dernek çalışanlarına dahi devredilemez.

Bilimsel Kurullar, Çalışma Grupları, Özerk Birimler ve dernek çalışanlarının eşgüdümü bilimsel yayınlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi  aracılığıyla sağlanır.

Genel Sekreter  Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Çalışma Grupları, Özerk Birimler ve Genel Sekreterin de aralarında bulunduğu çalışanlar, iş ve işlemlerinden dolayı  Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

A-YETERLIK  KURULU:

Kontinans Derneği Yeterlilik Kurulu (KD-YEK) , Kontinans Derneği’nin ulusal yeterlik çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla  Yönetim Kurulu tarafından dernek tüzüğüne dayalı olarak ve genel kurulun onayı ile kurulmuş bir iç kurul olup kendi iç yönergesi doğrultusunda çalışır.Dernek Yönetim Kurulunda görevli olanlar KD-YEK’de yer alamazlar. Benzer şekilde, dernek Yönetim Kurulu seçimlerine katılıp, kazanan KD-YEK üyeleri de bu görevlerinden istifa etmek zorundadırlar.

Yeterlilik  Kurulu (YEK),

KD-YEK, KD-YEK Genel Kurulu tarafından seçilmiş 4 asil, 4 yedek üyeden oluşur. Yeterlik Kurulunda, Genel Kurul tarafından seçilen bu üyelerin yanında Kontinans Derneği Başkanı da yer alır.

KD-YEK’in Çalışma ilkeleri:

1- Dernek tüzüğüne uygun olarak kurulan bir çalışma organıdır.
2- Derneğin bilimsel olarak özerk bir çalışma organıdır.
3- Harcamaları, ilgili derneğin harcama esasları göz önüne alınarak dernek bütçesinden karşılanır.”

KD-YEK’in Amaçları;

a) KD Yönetim Kurulu’nun ilke ve çalışmaları doğrultusunda, Türkiye’de Üroloji, uzmanlık alanının eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi ve eğitim veren kurumlar arasında işlevsel üroloji ve kadın ürolojisi dallarında standardizasyonun sağlanması gibi konularda projeler üretmek, araştırma ve çalışmalar yapmak, özendirici girişimlerde bulunmak.
b) Yeterlik Sertifikasyonu ile ilgili kurulları oluşturmak, sınavların organizasyonu ve yapılması için ön ve ileri çalışmaları yapmak, sınavları düzenlemek ve yapılan sınavları kazanan üroloji uzmanlarının kurul adına Sertifikasyonunu sağlamak.
c) Sürekli tıp eğitimi, mesleksel beceriler geliştirilmesine yönelik  eğitim programlarını  Kontinans  Derneği  Yönetim Kurulu’nun görevlendirmeleri ve denetlemesi ile yapar.
 

B-BILIMSEL KURULLAR:

Bilimsel Kurullar, ulusal ve uluslararası platformlarda tıbbın kadın ürolojisi ve işlevsel üroloji alanında gelişmeye başlayan branşlaşmalara eşgüdüm sağlamak, bu dallarda çalışanları bir araya toplamak ve bilimsel etkinlikler düzenlemek amacıyla gerekli şartlarda  Yönetim Kurulu tarafından teşkil edilen bilimsel danışma organları olup, her hangi bir idari yetki ve sorumlulukları yoktur.

a) Bilimsel Kurullar, Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen ve o dalda çalışmaları bilinen en az 3 kişi tarafından kurulur. Bu kurucu heyet aralarında başkan, 2. başkan ve sekreter olarak görev bölümü yapar, takiben en kısa sürede o dalda çalışanları belirleyerek faaliyetlerine başlar
b) Bilimsel Kurulların kurucu heyeti, her iki yılda bir yapılan Kontinans Derneği   Genel Kurulu sonucu oluşan  Yönetim Kurulu tarafından yeniden belirlenir.
c) Bilimsel Kurullar, dallarında Kontinans Derneği’nin bilimsel danışmanı olarak görev yaparlar.Kontinans Derneği Kongresi  içinde ve/veya  Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir takvim doğultusunda bilimsel etkinliklerde bulunurlar
d) Dalıyla ilgili alanda ulusal ve uluslararası gelişmeleri izler, aynı dal kuruluşları ile ilişki kurar, üyelerine ve Yönetim Kurulu’na bu bilgileri iletir. Temsil ettiği dal ile ilgili uluslararası kuruluşa Kontinans Derneği  Yönetim Kurulu’nun onayı ile üye olabilir.
e) Kongre ve diğer bilimsel etkinliklerde, Bilimsel Kurullar Üst Kuruluna  dalıyla ilgili olarak öneriler götürür, konu ve konuşmacı önerir.
f) Bilimsel Kurullar derneğin iki yılda bir düzenlediği Ulusal Kongre ve Sempozyumların yapılacağı yer ve Bilimsel kurullarının seçimi için gerekli duyuruları yapmak, bunlarla ilgili başvuru koşullarını belirlemek, başvuruları Yönetim Kuruluna sunmak,Yönetim Kurulu ile görevlendirilen kişiler arasındaki iletişimi sağlamak, bu faaliyetleri her aşamada Yönetim Kurulu adına denetlemekle yükümlüdür. Bu konuda hazırlanan Bilimsel Toplantı Yönergesini düzenler ve günceller. 
g) Ulusal toplantıların bilimsel anlamdaki sonuçlarının değerlendirilmesi  konusunda yöntem geliştirir ve bunun Yeterlik belgesinin yenilenmesi ile eşgüdümlü olmasını sağlar.
h) Ulusal Toplantıların bilimsel kurullarında ve programlarında Kontinans Derneği Bilimsel Çalışma Gruplarının yer almasını sağlar ve denetler. 
ı)  Kamuoyunun tıbbın kadın ürolojisi ve işlevsel üroloji ve bunun yan dalları ile ilgili  konularda doğru bilgilenmesini sağlamak için (gerekirse diğer dernekler ile işbirliği yaparak) toplantılar ve kurslar düzenler.
i) Uzmanlık sonrası eğitimi geliştirmek için çalışmalar yapar.
k) İstifa, ölüm ve emeklilik hallerinde boşalan Bilimsel Kurul üyelikleri atamaları, ilk  Yönetim Kurulu toplantısında yapılır. 
l) Altı (6) aylık sürelerle çalışma raporlarını  Yönetim Kurulu’na sunar.

C) ÇALIŞMA GRUPLARI:

Çalışma Grupları, derneğin çalışma alanı içine giren konularda  Yönetim Kurulu’nun danışmanı olarak, özellikle geleceğe yönelik projelerin ve politikaların tespiti amacı ile araştırmalar yapar, öneriler, raporlar hazırlar ve bunları Yönetim Kurulu’na sunar. Çalışma Gruplarının her hangi bir idari yetki ve sorumlulukları yoktur. Gerektiğinde, çalışma grubu başkanı ve/veya başkanları önerilerinin ve raporlarının tartışılması sırasında  Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılırlar.

a) Çalışma grupları, en az 3 kişi olmak üzere yeterli sayıda dernek üyeleri ve gerektiğinde diğer meslek gruplarından en fazla bir temsilcinin katılımı ile oluşur.
b) Çalışma Grubu başkanları, Yönetim Kurulu’nca seçilir. Grup üyelerini seçilen başkan belirler ve DERNEK  Yönetim Kurulu onayına sunar.
c) İstifa, ölüm ve emeklilik hallerinde boşalan grup üyelikleri atamaları, ilk  Yönetim Kurulu toplantısında yapılır.
d) Seçimle yenilenen Yönetim Kurulu, Çalışma Grubu başkan ve üyelerini yeniden oluşturabilir,
e) Alanı ile ilgili konularda ülke genelinde veya bölgesel çok merkezli araştırmalar planlamak ve gerçekleştirmek, uluslararası çok ülkeli, çok merkezli araştırmalara ülke olarak katılım sağlamak.
f)  Gerçekleştirdikleri araştırmaların sonuçlarını ulusal ve/veya uluslararası kongrelerde sunmak ve ulusal veya uluslararası dergilerde  Yönetim Kurulu onayı ile yayınlamak. 
g) Alanı ile ilgili bilgi toplamak, veri tabanı oluşturmak, üyeler arasında bilgi alışverişini sağlamak ve gerektiğinde derneğin kurul ve diğer çalışma gruplarına bilgi ve veri sunmak.
h) Alanına giren konularda bilimsel ve klinik uygulama standartlarını saptamak, bunları içeren kılavuzlar hazırlanmak ve sağlık politikalarının oluşturulması için dernek  Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.
ı) Konusu ile ilgili meslek içi eğitime ve toplum sağlığını korumaya yönelik kitap, broşür ve görsel eğitim materyalleri hazırlamak.
i)Ulusal Kongre, Sempozyum ve diğer toplantılarının bilimsel programlarına katkıda bulunmak, bu toplantılarda dernek Yönetim Kurulu ve organizasyon komitesi ile ortaklaşa hareket ederek alanı ile ilgili bir veya daha fazla oturum veya kurs düzenlemek.
k) Talep edildiğinde Yeterlik Kurulu çalışmalarına ve Yeterlik Sınavlarına katkıda bulunmak.
l) Dernek Yönetim Kurulunun onayını almak ve dernek adına yürütmek koşuluyla diğer dernek ve kurumlarla ortak çalışmalar yapmak.
m) Çalışma grupları, gerektiğinde belirli alt konularda ayrıntılı değerlendirme ve çalışma yapmak üzere  Yönetim Kurulunun onayı ile alt inceleme grupları kurabilirler. Bu şekilde kurulan alt inceleme gruplarına Çalışma Grubu Yürütme Kurulundan bir üyenin başkanlık etmesi esastır.

MADDE 28

DENETIM KURULU:

Denetim Kurulu,Genel Kurulu tarafından derneğin tüm faaliyetlerini kontrol etmek üzere gizli oyla üç asil, üç yedek üye olarak seçilir. Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.

a) Denetim Kurulu, Yönetim Kurulunun ve İktisadi İşletmenin iş ve işlemlerini ve Dernek çalışmalarının tüzükte belirlenen amaçlara uygun bir biçimde yürütülüp yürütülmediğini denetlemekle yükümlüdür.
b) Denetim Kurulu, derneğin hesaplarını en az her altı ayda bir kez denetler.
c) Denetim Kurulu derneğin hesap işlerinde gördükleri aksaklıkları ya da dernek mali durumu üzerindeki düşüncelerini ve eleştirilerini Yönetim Kuruluna yazılı olarak verebilecekleri gibi, gerekli olan durumlarda Yönetim Kurulu toplantılarına da katılabilir ve düşüncelerini söyleyebilirler.
d) Denetim Kurulu her dönem sonunda Genel Kurula, derneğin çalışmaları konusunda rapor verir.
e) Denetim Kurulu gerek gördüğü taktirde Genel Kurulu toplantıya çağırır.
f) Tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirir.

Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde iç denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

MADDE 29

ONUR KURULUNUN OLUŞUMU VE GÖREVLERI:

a)Onur Kurulunun Oluşumu;

Yönetim Kurulunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecek üç (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşur
Onur Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere, Kurul Başkanının uygun gördüğü zamanlarda veya Yönetim Kurulu‘nun talebi üzerine toplanır, asıl üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verir.

b) Onur Kurulunun Görevleri:

Onur Kurulu görevleri şunlardır:

1)   Üyelerin, gerek dernek çalışmalarında ve gerek meslek yaşamlarında uymaları gereken davranış ilke ve kurallarını belirleyen dernek Etik Kurallar ve Onur Kurulu Yönergesini hazırlayarak,Yönetim Kurulu‘nun onayına sunar ve bu yönergenin toplum, iş yaşamı ve mesleki gelişmelere parallel olarak canlı tutulmasını sağlar,
2)   Derneğin belirlenen amaçlara uygun, sağlıklı, düzenli ve verimli bir biçimde ilerleme ülküsünün gerçekleşmesi ile ilgili her türlü uygulama ve gelişmeleri izler, etik açıdan inceler ve uygun gördüğü takdirde bu konular hakkında görüş belirleyerek  Yönetim Kuruluna sunar,
3)   Dernek organlarından birisi ya da herhangi bir üye tarafından, Dernek Organlarında görevli bir üyenin Dernek Etik Kurallar ve Onur Yönergesi‘ne veya Dernek Tüzüğü‘ne uygun olmayan eylem ve davranışlarda bulunduğu ileri sürüldüğünde, Tüzük, Yönetmelikler ve Dernek Etik Kurallar ve Onur Yönergesindeki kurallara göre konuyu inceleyerek konu hakkında rapor hazırlar ve karara bağlanmak üzere raporu Yönetim Kuruluna aktarır.

MADDE 30

ONUR KURULUNUN SORUŞTURMA YÖNTEMI VE ÖNEREBILECEĞI YAPTIRIMLAR:

Onur Kurulu, kendisine gönderilen şikayet konusunu  Dernek  Etik Kuralllar ve Onur Yönergesine göre soruşturur.
Onur Kurulu şikayetin kendisine ulaştığı tarihten itibaren bir hafta içerisinde soruşturmaya başlar ve soruşturmaya başladığı tarihten itibaren iki ay içerisinde konu hakkında rapor yazar ve Yönetim Kurulu‘na sunar.
Soruşturma süresi,  Onur Kurulu‘nun isteği ve  Yönetim Kurulu‘nun kararıyla bir ay uzatılabilir. İkinci kez süre uzatılmaz.
Onur Kurulu‘nun süresi içerisinde soruşturmaya başlamaması ya da raporu düzenleyerek iletmemesi durumunda Yönetim Kurulu soruşturmayı tamamlar ve konu hakkında doğrudan karar verir.
Onur Kurulu hazırlayacağı raporda kişiye bir yaptırım önermeyebilir, ancak şikayet edilen üyenin kusurlu olduğu kanısına varırsa, ilgili üye hakkında;
a) Üyenin uyarılmasını,
b) Üyenin kınanmasını,
c) Üyenin Dernek üyeliğinden çıkartılmasını
Yönetim Kuruluna önerebilir.
Yönetim Kurulu,  Onur Kurulunun raporunu hazırlayarak kendisine teslim ettiği tarihten itibaren bir ay içerisinde raporu ele alarak, üye ile ilgili kararını verir.
Yönetim Kurulu,  Onur Kurulunun önerisini gözönünde bulundurarak öneride belirtilen yaptırımdan daha fazla olmamak kaydıyla kesin kararı verir.
Kararlara itiraz ve diğer konular hakkında Tüzük, Yönetmelikler ve dernek  Etik Kurallar ve Onur  Kurulu Yönergesi hükümleri uygulanır.

BÖLÜM 5

MADDE 31

MALİ KAYITLAR:

a)DERNEĞİN GELİRLERİ,GELIR GIDER KAYITLARI VE PARASAL IŞLEMLER:

a.1)-Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Derneğin geliri; üyelerden alınan aidatlar, bağışlar, düzenlenen bilimsel ve sosyal toplantılardan, yayınlardan, varsa malvarlığından elde ettiği gelirler ve iktisadi işletmesinden elde edilen gelirler, banka faizleri ve devlet tarafından derneklere sağlanan mali desteklerden   sağlanır.
Derneğin parası, Yönetim Kurulu’nun kararıyla milli bankalara Dernek adına açılan cari hesaba/hesaplara yatırılır. Devlet teminatı olmayan tahvil veya benzeri gibi yerlere hiçbir nedenle para yatırılamaz
Bankalardan para, Başkan ve veznedar veya  Yönetim Kurulu’nun yetkili kıldığı yönetim kurulu üyelerinden ikisinden birinin imzasıyla çekilir. Bunun için, Derneğin parasının bulunduğu bankalara, her seçimden sonra imza sirküleri gönderilir.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir. 
Bu belgeler; Dernekler Yönetmeliğinin Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

a.2)- Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. 
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

a.3)-Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

a.4)-Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

a.5)-Aidatlar;

Derneğin asil üyeleri, ilk kayıt olduklarında ve yıllık aidat olarak, iki yılda bir genel kurul tarafından belirlenen aidatı verirler.
Dernek  dergisine abone olmak, yıllık aidatı ödemiş sayılmayı gerektirmez.

b)DERNEĞIN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERI VE TUTULACAK DEFTERLER ;

Dernekte, bilanço esasına göre defter tutulur.Dernek  İktisadi İşletmesi’nin  Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defterleri tutulur.

b.1- Kayıt Usulü:

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

b.2-Tutulacak Defterler:

Dernekte, bilanço esasına göre tutulacak defterler ve  uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına ore yapılır.
5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 
6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

b.3-Defterlerin Tasdiki:

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

c)  GELIR TABLOSU VE BILANÇO DÜZENLENMESI;

Bilanço esasına göre tutulan defterlerle ilgili olarak  yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

d)  BEYANNAME VERILMESI;

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir

 e) DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:

Dernek herhangi bir nedenle, hiçbir şekilde borçlanma yapamaz.

MADDE 32

AMBLEM-MADALYON ve YARDIMLAŞMA

a)    Dernek Yönetim Kurulu’nun saptadığı amblem, derneğin yazışma ve yayınlarındakullanılır,
b)    Dernek üyelerine üyelik diploması, kimlik kart ve gereğinde rozet verilir. Aidatı ödenen yıl ve devreye ait üyelere yetki kartı verilir.
c)    Olağanüstü değerler, periyodik uzun hizmet yıllarını idrak edenler ve emekliler ile, tıbbi, ilmi, ulusal ve evrensel büyük hizmet yapanlar onurlarına, şölen ve törenler tertip edilebilir ve ayrıca özel anı hediyeleri verilebilir.
d)    Yardım gereğinde, muhtaç olan üyelere imkanlar dahilinde maddi ve manevi yardımlaşma ve dayanışma tertip edilip, sağlanabilir.

MADDE 33

TÜZÜK DEĞIŞIKLIĞI:

Tüzük değişikliği Genel Kurul Kararı ile yapılabilir. Genel Kurul’da tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür.

Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 34

FESİH VE  TASFİYE:

Derneğin feshi, Dernekler Kanunu’nda belirtilen fesih hallerinin dışında, Dernek  Genel Kurulu’nun 2/3 üye sayısı ile yapacağı toplantıda, 2/3 çoğunluk kararı ile alınabilir. İlk toplantıda 2/3 üye sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü dür. Dernek feshedildiği takdirde, feshe karar veren Genel Kurul dernek mallarını, parasını ve alacaklarını, mal ve haklarını, derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devreder.

Derneğin tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşturulacak komisyonca yapılacaktır. Para ve gayrimenkuller ve demirbaşta görünen malzemeler tüzüğünde belirtilen şekilde devredilir, Banka hesapları kapatılır. Dernek tarafından tutulan defterler ile kullanılan ve kullanılmayan Alındı Belgeleri son dönem yönetim kurulu sekreterine 5 yıl süreyle saklaması için zimmet karşılığı teslim edilir. Dernek tasfiye işlemlerini en çok 3 ay içinde tamamlayıp, 7 gün içinde dernekler birimlerine teslim edecektir.

MADDE 35

Bu tüzükte hüküm bulunmayan durumlarda, ilgili Dernekler Kanunu ile çıkmış ve çıkacak yönetmelik hükümleri uygulanır.

MADDE 36

İşbu tüzük genel kurulda görüşülüp karara bağlandığı tarihten itibaran geçerlidir.

BAŞKAN                                                         
Oktay DEMİRKESEN

BAŞKAN YARDIMCISI
Tufan TARCAN

GENEL SEKRETER                                             
Levent EMİR           

SAYMAN
Esat KORGALI

ÜYE
Ceyhun ÖZYURT

ÜYE
Zafer AYBEK

ÜYE
Mesut GÜRDAL